Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „СИТИ КЕШ” ООД ЗА ЗАЕМИ „КРЕДИРЕКТ”

В сила от 08.03.2019г.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 • Чл. 1. (1) Настоящите общи условия представляват общи правила, които се прилагат за всички сключвани от „Сити Кеш” ООД, ЕИК 202531869, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Славянска, № 29, ет. 7, единен национален телефонен номер 0700 80 046, e-mail: info@credirect.bg, включително и чрез трети лица-партньори, договори за предоставяне на заеми „Кредирект”, исканията за които са подадени чрез собствената му интернет платформа с адрес https://credirect.bg, интернет платформи на трети лица партньори или в локален офис на „Сити Кеш“ или трети лица-партньори, отговарящи на посочените в настоящите правила условия.
 • (2) Настоящите общи условия са неразделна част от сключваните от „Сити Кеш“ ООД договори за предоставяне на заеми „Кредирект“ и определят начина на кандидатстване, разглеждане, отпускане и погасяване на заемите, както и всички останали съпътстващи права и задължения на страните.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 • Чл. 2. (1) Заемодателят отпуска на Заемателя паричен заем, съгласно действащото българско законодателство. Заемодателят е длъжен да предостави на отсрещната страна по договора уговорената сума за ползване, а Заемателят да я върне в уговорените размер, начин и срокове.
 • (2) Отпускането на заем „Кредирект“ се извършва въз основа на договор за заем, сключен по условията и по реда на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/ под формата на електронен документ, съгласно ЗЕДЕУУ, или въз основа на писмен договор за потребителски заем на хартиен носител, при спазване на изискванията на Закона за потребителския кредит.

III. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 3. Страни:
 • Чл. 3. Страни:
 • (1) Заемодател: „Сити Кеш” ООД – дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202531869, регистрирано под № BGR00316 в Регистъра на финансовите институции на Българска народна банка, с предмет на дейност основно, но и не само, отпускане и управление на заеми, със седалище и адрес на кореспонденция: гр. София, ул. „Славянска“ № 29, ет. 7.
 • (2) Заемател: пълнолетно физическо лице, постоянно пребиваващо на територията на България, отправило искане за заем към Заемодателя, в рамките на извършваната от последния търговска дейност, което същият е разгледал и одобрил.
 • (3) Дефиниции:
 • §1 Искане за заем – волеизявление, отправено от физическо лице към Заемодателя посредством интернет платформата на Заемодателя находяща се на адрес https://credirect.bg, или посредством интернет платформа на трето лице партньор на Заемодателя, представляващо искане за сключване на договор за заем между страните. Преди отправянето на искането за заем, заемателят задължително се запознава с настоящите общи условия и стандартния европейски формуляр, информиращи за параметрите и условията на сключване на договор за заем; искането за заем съдържа личните данни на заемателя, който той предоставя изцяло и доброволно, съгласно настоящите общи условия и Общата политика за защита на личните данни на Заемодателя, намираща се на сайта и в локалните офиси на дружеството.
 • §2 Договор за заем – сключен между страните под формата на електронен документ или документ на хартиен носител, при спазване на императивните изисквания на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/ и Закона за потребителския кредит, индивидуален писмен договор за паричен заем. Условията, при които е сключен договорът за заем, са посочени в неговото съдържание, както и в общите условия, представляващи неразделна част от него.
 • §3 Погасителен план – план, индивидуализиращ начина на плащането на отпуснатия заем – размер и брой погасителни вноски, и падеж на плащане;
 • §4 Общи условия – настоящите общи условия, при които се сключва конкретният договор за заем. Общите условия са изготвени и се прилагат в съответствие с изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за потребителския кредит, Търговския закон и останалата приложима правна уредба;
 • §5 Съгласие за сключване на договора за заем – приемане на предложените условия на договора за заем;
 • §6 Уведомление за сключване на договор за заем – уведомление, изходящо от Заемодателя, относно отказа или съгласието за сключване на договор за заем;
 • §7 Сайт – официалната интернет страница на Заемодателя, намираща се на адрес https://credirect.bg, или друга интернет страница на трето лице партньор на Заемодателя, на която се предоставя възможност за кандидатстване за кредитния продукт, както и предоставя информация за всички условия и предлагани от него продукти.
 • §8 Главница – чистият размер на дълга по заема, без сумата на дължимата лихва; размерът на главницата не може да надвишава размерът на отпуснатата сума, освен в случаите на допълнително преструктуриране на първоначално сключения договор, чрез допълнителен анекс между страните;
 • §9 Лихва – договореното между страните възнаграждение за предоставяната от Заемодателя финансова услуга;
 • §10 Погасителна вноска – размер на плащане, дължимо от Заемателя, на определени, договорени интервали от време; погасителната вноска може да включва в себе си части от главницата, от лихвата и дължими неустойки, в съответствие с настоящите общи условия; погасителната вноска се уговаря индивидуално за всеки заем и зависи от размера на отпуснатата главница и ГЛП;
 • §11 Кредитен продукт – комбинация от заемни условия, установени от Заемодателя, касаещи размера на главницата, ГЛП, матуритет на заема и размер на погасителните вноски, обединени в различни групи (продукти). Заемодателят има право да променя по всяко време и по свое желание предлаганите от него продукти, като извършваните от него промени не могат да засегнат вече сключени договори за заем. Заемодателят има право по свое решение да предлага на заемателите различни кредитни продукти, без да дължи обяснение за своята търговска политика. Настоящите общи условия се отнасят за кредитни продукти, предлагани изцяло и само през сайта на Заемодателя.
 • §12 Траен носител – всеки носител, даващ възможност за съхранение на информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената информация, в т.ч. флопи дискове, CD-ROM, DVD или компютърен харддиск, на който е съхранено електронното съобщение.
 • §13 Средство за комуникация от разстояние – всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на доставчика и потребителя
 • §14 Локален офис – офис на Заемодателя или на трето лице партньор на територията на България, извън седалището му, чрез който се развива търговска дейност
 • §15 Използвани съкращения: ЗПК – Закон за потребителския кредит;
  БНБ – Българска Народна Банка;
  ЦКР – Централен Кредитен Регистър;
  ГПР – Годишен процент на разходите;
  ГЛП – Годишен лихвен процент;
  СЕФ – Стандартен европейски формуляр /Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 от ЗПК/;
  ЗЕДЕУУ Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
  ЗПФУР – Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние;
  ЗКИ – Закон за кредитните институции;
 • §16 Експресно разглеждане на заем – незадължителна за Заемателя услуга, предоставяна от Заемодателя при отправяне на искане за заем, която осигурява разглеждане на отправеното искане до един час, считано от момента на неговото отправяне.
 • §17 Удължаване на договора – удължаване срока на договора, съответно срока за връщане на заемната сума, посредством отправено допълнително искане за това от Заемателя към Заемодателя.
 • §18 Тарифа – тарифа, изготвена от Заемодателя, съдържаща цените на услуги, които същият предлага. Тарифата е достъпна на официалната интернет страницата на Дружеството.
 • §19 Работно време – официалното работно време на Заемодателя – всеки ден от понеделник до петък от 08:00 часа до 19:00 часа, в събота от 09:00 часа до 18:00 часа и в неделя от 09:00 до 17:00 часа, всяка седмица, с изключение на официалните празници и неработни дни.
 • § 20. Лични данни - са всяка информация, свързана с физическо лице, която пряко или непряко може да доведе до неговото идентифициране. Лични данни представлява информацията, която съвкупно с друга информация може да доведе до установяването самоличността на физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Такава информация може да бъде име, дата на раждане, ЕГН, адрес, номер на документ за самоличност, телефонен номер, имейл адрес, данни за здравословно състояние, онлайн идентификатори, данни за крайни електронни съобщителни устройства и др.
 • § 21. Администратор на лични данни, Обработващ лични данни, Субект на лични данни, получател на лични данни имат значението, което им е дадено в Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/ 679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016).
 • § 22. Трето лице партньор – юридическо лице, което се намира в договорни отношения със Заемодателя, извършващо посредническа дейност по предлагане на кредитните продукти на Заемодателя, включително и чрез сключване на договори за потребителски кредит от името и за сметка на Заемодателя.

IV. ЛИЧНИ ДАННИ

 • Чл. 4. С подаването на искането за заем на сайта на Заемодателя, Заемателят: 1. Декларира, че предоставя всички необходими за кандидатстването и искането за заем или кредитен продукт, както и последващото сключване на съответен договор данни доброволно и информирано. Декларира, че предоставените данни са точни, достоверни и пълни.
 • 2. Декларира, че доброволно предоставя за обработка, съхранение и последващо използване във връзка с упражняване правата и задълженията по настоящия договор за заем личните данни, необходими за сключване на договора и поискани от Заемодателя с искането. Личните данни, както и данните за финансовото, имотно и друго състояние на Заемателя, нужни за отпускането и обработването на заема, са предмет на обработка във връзка с обслужването му до неговото пълно погасяване или прекратяване, или развалянето му при условията на настоящите общи условия, а след прекратяването или изплащането, за търговски и статистически цели, свързани с дейността на Заемодателя.
 • 3. Декларира, че: (i) СЕФ, общите условия към искането и договора за заем са му предоставени в разумен срок, така че той да има възможност да се запознае с тях, че се е запознал подробно, разбира и се съгласява изцяло с настоящите общи условия, валидни както при заявяване искането за заем, така и към сключения на негово основание договор; (ii) Цялата необходима информация, извън посочената в общите условия, касаеща сключването на договора, в това число размерът на главницата, начина на погасяването й, размер на ГПР, вид, схема и размер на погасителни вноски, му е предоставена преди сключването на договора, той се е запознал с нея и я приема изцяло. (iii) е запознат с Общата политика за защита на личните данни на Заемодателя, разяснени са му и разбира целите на обработка и съхранение на неговите лични данни, определянето на сроковете за обработка и съхранение на същите, категориите получатели, на които Заемодателят може да разкрие личните данни, както и своите права, като субект на лични данни, включително правото му на жалба до Комисията по защита на личните данни.
 • 4. В случай, че изрази съгласие за това при отправянето на искането за заем, независимо дали страните сключат договор, „Сити Кеш“ ООД може да администрира предоставените от клиента с отправяне на искането лични данни, за целите на рекламиране на продукти или услуги на дружеството, чрез изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения, уведомления за промоции, услуги и продукти на Заемодателя до Заемателя на адресите му (пощенски, е-майл и др.) и/или телефоните, които са предоставени от Заемателя при сключване и изпълнение на договор за заем.
 • 5. Е информиран и дава изричното си съгласие, в случай на неизпълнение на договора от негова страна, Заемодателят да предприеме едно или няколко от следните действия, но не само: да подаде информация за състоянието на кредита към Централен кредитен регистър към БНБ, съгласно законовите изисквания за това; да възложи събирането или да продаде (цедира) вземанията по просрочения договор на трета страна, като с това й предостави цялата й нужна информация (данни за клиента, условия на сключване на договора, информация за просрочията по него, адрес, телефон за контакти и др.).
 • 6. Е информиран и дава своето изрично съгласие, че, в случай на неизпълнение на договора от негова страна, Заемодателят има право, чрез свои служители или трети лица – пълномощници, да го посещава на известните му адреси, както и да се свързва с него на предоставените при подаването на искането и по време на действието на договори телефонни номера.
 • 7. Дава своето изрично и безусловно съгласие Заемодателят, във всеки момент от отпускането на заема до неговото погасяване, да проверява верността и да актуализира предоставените от Заемателя данни, по начин, който намира за подходящ.
 • 8. Дава своето изрично и безусловно съгласие Заемодателят да проверява състоянието на Заемателя в регистрите на Национална агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Централен кредитен регистър, в това число данни за плащаните от Заемателя социални осигуровки, данни за трудовите договори и социално осигурителен доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската му регистрация от Национална база данни „Население“ и всички други регистри и независими източници, даващи информация за кредитния рейтинг, социалното, имотно и др. състояние на Заемателя, сам или чрез трето лице. Заемателят дава своето изрично и безусловно съгласие дружеството да предоставя личните му данни на физически и юридически лица, установени както на територията на Република България, така и в чужбина, включително да използва както и предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани лица, както и на дружества или институции, както за целите на изпълнението на сключения договор, така и за преценка на кредитната му история и/или за други предвидени в нормативен акт цели.
 • Чл. 5. С попълването на искането за заем Заемателят дава своето изрично и безусловно съгласие:
 • 1. Заемодателят да провери сам или чрез трето лице във всички съществуващи регистри предоставените от Заемателя лични данни преди сключването на договора, в това число да поиска от същия удостоверения и справки от банки, кредитни институции или работодатели, касаещи финансовото и/или гражданско състояние на Заемателя. Проверката и обработката на тези данни не обвързват Заемодателя със задължението за сключване на договор за заем.
 • 2. Заемодателят да обработва и съхранява предоставените му лични данни, до които е получил достъп при искането и сключването на договора за заем, както самостоятелно, така и чрез възлагане на обработващи лични данни лица или институции.
 • 3. Обработваните от Заемодателя данни да се обработват и съхраняват за предвидените в съответните национални и европейски нормативни актове периоди от време, сроковете, определени между страните с Договора, Общите условия, Общата политика за защита на личните данни на Заемодателя или с други изрични актове на страните, за посочените Искането, Договора, Общите условия, Общата политика за защита на личните данни и всички други законни цели, като същите бъдат използвани за преценка отпускането и изпълнението на договора, както и за други предвидени в закон цели като предоставянето им от Заемодателя на трети лица с цел създаването на бази данни за кредитния рейтинг на лицата, статистически справки и изследвания;
 • 4. В случай на забава от страна на Заемателя, Заемодателят да предостави личните му данни на трети лица с цел събиране на просрочените задължения.

V. ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ И ОДОБРЕНИЕ ЗА ЗАЕМ

 • Чл. 6. (1) Кандидатстването за заем, когато същото се осъществява чрез интернет платформа, се извършва по установен от Заемодателя ред, посредством създадената за това електронна форма, намираща се на неговия сайт, на адрес https://credirect.bg, на уеб сайта или в локален офис на трето лице партньор на Заемодателя.
 • (2) Искането за предоставяне за потребителски кредит се попълва лично от Заемателя.
 • (3) Срокът за разглеждане на всяко отправено искане за заем е 7 работни дни, считано от подаването на искането за заем. Срокът по предходното изречение не важи, когато същият не може да се спази поради независещи от Заемодателя причини (например не успява да се свърже със заемателя посредством предоставените му телефонни номера).
 • Чл. 7. (1) Право да кандидатства има всяко пълнолетно физическо лице, постоянно пребиваващо на територията на България, притежаващо валиден документ за самоличност.
 • (2) Изпълнението на изискванията на предната алинея не задължава Заемодателя да сключи договор за заем със Заемателя.
 • (3) Предоставянето, съхранението и обработването на лични данни за целите на кандидатстването се извършват съгласно ЗЗЛД и съответните текстове от настоящите общи условия. С попълването на искането за заем, Заемателят предоставя своите лични данни изцяло и доброволно, съгласно раздел IV на настоящите общи условия.
 • Чл. 8. При кандидатстване за заем Заемателят е длъжен да предостави всички посочени във формата за кандидатстване данни, актуална електронна поща, телефон за връзка, параметри на желания заем (размер на главница и период на погасяване), две лица за контакт, както и да посочи желания начин за изплащане на отпуснатата заемна сума: по банков път, на декларирана банкова сметка, или чрез системата на „Изи Пей“.
 • Чл. 9. Заемодателят изпраща на посочената от Заемателя електронна поща СЕФ, съдържащ цялата необходима преддоговорна информация за искания заем. Неприемането им се счита за отказ от подаване на искане и не позволява на Заемодателя да разгледа искането за заем.
 • Чл. 10. Заемателят е длъжен да се запознае с общите условия и СЕФ, преди да продължи с кандидатстването за заем.
 • Чл. 11. (1) Заемодателят предоставя чрез своя уеб сайт, уеб сайт на трето лице партньор проект на договора за заем, общи условия като заедно със СЕФ, трите съдържат цялата необходима преддоговорна информация.
 • (2) С натискането на бутона „Изпрати”, Заемателят декларира, че приема така предоставените му условия. Това действие се счита за подписване от Заемателя на всяка страница от предоставените документи, при условията, при които те са му предоставени.
 • Чл. 12. (1) Заемодателят има право, след разглеждане на отправеното от Заемателя искане, да промени параметрите на заявения заем по свое усмотрение, без да дължи обосновка за това.
 • (2) Страните могат по всяко време до сключване на договора да се откажат от сключването му.
 • Чл. 13. (1) Заемодателят потвърждава (или респективно отказва) сключването на договор за заем посредством телефонно обаждане, електронно съобщение или изпращане на кратко съобщение (SMS) на декларирания от Заемателят телефонен номер. За мълчалив отказ за сключване на договора от страна на Заемодателя се счита непотвърждаването му в срок от три работни дни, считано от датата на подаване на искането за заем.
 • (2) Заемателят потвърждава (или респективно отказва) сключването на договор за заем във всеки един момент, до неговото сключване, посредством телефонно обаждане до Заемодателя на неговия единен национален телефонен номер 0700 80046. Доколкото отправянето на искане за заем представлява желанието на Заемателя да сключи договор за заем със Заемодателя, неговото съгласие за сключване на договор за заем е наложително само при промяна от страна на Заемодателя на първоначално заявените параметри.
 • (3) Отказът от кредит, извън горепосочените случаи, се извършва съгласно настоящите общи условия и съответните разпоредби на ЗПК и ЗПФУР.
 • Чл. 14. (1) В началото на всеки разговор, касаещ искането за заем, обслужващият служител на Заемодателя е длъжен да се идентифицира, както и да предостави цялата необходима информация, поискана му от Заемателя.
 • (2) За комуникация със Заемателя се използват само декларираните от него телефонни номера и електронна поща.
 • (3)С цел сигурност и доказване, всички проведени разговори между Заемодателя и Заемателя се записват и съхраняват от Заемодателя за срок до три години от изплащане на задълженията по договора за заем.
 • Чл. 15. При промяна на параметрите на договаряния заем от страна на Заемодателя, не се изисква ново кандидатстване.
 • Чл. 16. Заемателят, посочен в изпратеното искане за заем, се счита за негов автор, до доказване на противното.
 • Чл. 17. (1) Преди сключването на договора за заем, Заемодателят оценява кредитоспособността на Заемателя въз основа на достатъчна информация за оценка на кредитоспособността на заемателя.
 • (2) Заемодателят има право да проверява състоянието на Заемателя в регистрите на Национална агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Централен кредитен регистър, в това число данни за плащаните от Заемателя социални осигуровки, данни за трудовите договори и социално осигурителен доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската му регистрация от Национална база данни „Население“ и всички други регистри и независими източници, даващи информация за кредитния рейтинг, социалното, имотно и др. състояние на Заемателя, сам или чрез трето лице. Заемателят дава своето изрично и безусловно съгласие Заемодателят да предоставя личните му данни на физически и юридически лица, установени както на територията на Република България, така и в чужбина, включително да използва както и предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани лица, както и на дружества или институции от или извън групата, както за целите на изпълнението на сключения договор, така и за преценка на кредитната му история и/или за други законни цели
 • (3) При вземане на решение относно предоставянето на искания заем, Заемодателят може да използва данните, получени от проверките в националните регистри, относно преценката на кредитния риск на отпускане на заема.
 • (4) В случай, че в резултат на получените данни, Заемодателят откаже сключването на договор за заем, същият е длъжен незабавно да уведоми за това
 • Заемателя, както и да му даде информация за резултатите от проверката и получените от нея сведения.
 • (5) Когато кандидатстването за потребителски кредит от страна на Заемателя се осъществява на място в офис на трето лице партньор на Заемодателя, се прилагат съответните разпоредби от настоящия раздел, а в случай, че същите са неприложими - императивните разпоредби на Закона за потребителския кредит и останалите относими нормативни актове.

VI. ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ. РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ

 • Чл. 18. (1) При одобрение на сключването на договор за заем, Заемодателят изпраща на декларирания от Заемателя електронен адрес договор за заем, заедно с погасителен план и общи условия, във формат, който не позволява коригиране на предоставената с него информация.
 • (2) Изпратеният договор за заем се счита за приет от страна на Заемателя до неговия изричен отказ за сключване на договор за заем по реда и начините, описани в настоящите общи условия.
 • (3) Действията по ал. 1 и ал. 2 се считат за подписване на всяка страница от предоставените документи от всяка от страните, при условията, при които те са предоставени.
 • (4) При одобрение на сключването на договор за заем, в случаите на кандидатстване в локален офис на Заемодателя или трето лице партньор, договорът за заем и приложенията към него се предоставят на и подписват от Заемателя на хартиен носител при спазване на изискванията на Закона за потребителския кредит.
 • Чл. 19. (1) Заемната сума се предоставя на Заемателя чрез нареждане по банков път, на посочената от Заемателя за целта банкова сметка, или чрез превод по системата за разплащане „Изи Пей“.
 • (2) Заемната сума се изплаща в срок до един работен ден, считано от момента на изпращане на договора за заем, съгласно чл. 18, ал. 1 от настоящите общи условия. Срокът по предходното изречение касае само и единствено времето, в което Заемодателят се задължава да извърши преводното нареждане, като той не отговаря за технологично време, необходимо за захранване на банковата или „Изи Пей“ сметка на Заемателя.
 • (3) Всички такси за предоставяне на заемната сума на Заемателя са за сметка на Заемодателя.
 • Чл. 20. (1) Договорът се счита за сключен и влиза в сила от датата на изпращането му от Заемодателя на Заемателя, а в случаите по чл. 18, ал. 4 от датата на неговото подписване.
 • (2) Страните се съгласяват съобщенията по електронна поща да имат силата на саморъчни подписи на страните, съгласно чл. 13 от ЗЕДЕУУ.
 • (3) Независимо от предходните алинеи, Заемателят има право във всеки един момент да пожелае сключването на договора за заем на хартиен носител, както и да получи екземпляр от активен договор за заем и всички съпътстващи го документи.
 • (4) Сключването на договора за заем се счита за приемане от страна на Заемателя на условията, посочени в него и задължаването му спрямо Заемодателя, освен в посочените в настоящите общи условия случаи.
 • (5) В съответствие с гл. II на ЗЕДЕУУ, електронните съобщения, изпращани от страните във връзка със сключването на договора за заем, в това число изпратеното искане за заем, представляват електронни документи, които удостоверяват реалната воля на страните. Изразеното чрез тях има смисъла на електронно изявление, а за негов автор, до доказване на противното, се счита страната, от която идва изявлението.
 • Чл. 21. В случай че Заемополучателят оспорва подаването на искане за заем от негово име, независимо дали като авторство или размер на исканата сума, същият няма право да се ползва от предоставената заемна сума, както и да сключи договор за заем. Същият е длъжен да отправи писмено възражение за горното в срок от 24 часа, считано от (i) узнаването за съществуването на отправеното искане; (ii) предоставянето му от страна на Заемодателя на договор за заем.
 • Чл. 22. (1) В случаите на кандидатстване чрез интернет портала на Заемодателя или трето лице партньор за изпълнение на договора от страна на Заемодателя се счита кумулативното осъществяване на следните действия:
 • 1. Изпращане на договора за заем на електронната поща на Заемателя;
 • 2. Захранването на декларираната банкова сметка на Заемателя или изплащането чрез алтернативна платежна система на договорената сума от страна на Заемодателя.
 • (2) В случаите на кандидатстване в локален офис на Заемодателя или трето лице партньор за изпълнение на договора от страна на Заемодателя се счита захранването на посочената от Заемателя банкова сметка или изплащането чрез алтернативна платежна система на договорената сума от страна на Заемодателя.
 • Чл. 23. Възражения от страна на Заемателя относно разлика в размера на посочената предоставена сума в договора и реално преведената сума се приемат само в момента на получаването на парите, но не по-късно от двадесет и четири часа от отразяването на заемната сума в банковата сметка на Заемателя или получаването й от „Изи Пей”.
 • Чл. 24. Заемодателят не носи отговорност за декларирана грешно банкова сметка. В случай, че се установи такава грешка, отговорността за коригирането й е възложена изцяло на Заемателя, като задълженията на Заемодателя относно предоставянето на заема се считат за надлежно изпълнени.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВО НА ОТКАЗ.

 • Чл. 25. Заемодателят се задължава:
 • 1. Да предостави на Заемателя заемната сума при условията на настоящите общи условия и на сключения индивидуален договор;
 • 2. Да снабди Заемателя с договор и общи условия, касаещи отпускането на заемната сума;
 • 3. Да отразява своевременно и точно изплатените от Заемателя вноски;
 • 4. При поискване от страна на Заемателя да му предоставя пълна и точна информация за изплатените до момента, респективно оставащи за плащане погасителни вноски.
 • Чл. 26. Заемодателят има право:
 • 1. Да иска плащане в срок на дължимите погасителни вноски;
 • 2. По всяко време да прехвърли правата си по договора за паричен заем на трето лице, включително да ги заложи в полза на трето лице, съгласно Закона за особени залози;
 • 3. Въпреки отправеното искане, по своя преценка да откаже сключването на договор за заем, без да разкрива причините за това;
 • 4. Да обяви кредита за изцяло предсрочно изискуем в случай на забава от страна на Заемателя, независимо от броя и размера на вноската/ите, както и дните забава.
 • Чл. 27. Заемателят се задължава:
 • 1. Да върне на Заемодателя дължимата сума заедно със съответния ГПР, уговорен между страните при сключването на договора за заем, както и останалите дължими по договора суми;
 • 2. Да спазва сроковете за плащане на всяка погасителна вноска, уговорени като размер и падеж на плащане в погасителния план.
 • 3. Да предостави на Заемодателя пълна, точна и вярна информация за всички обстоятелства, които са от значение за отпускане на заема. Обстоятелства от значение за отпускане на заема са тези, за които Заемодателят е поставил писмено въпроси в искането за заем;
 • 4. Да предостави при поискване от Заемодателя за попълване намиращите се у него документи, касаещи обслужването на заема;
 • 5. Да понесе за своя сметка всички разходи, свързани със сключването на настоящия договор.
 • Чл. 28. Заемателят има право:
 • 1. Да получи цялата информация, отнасяща се до сключването на договора за заем, преди неговото сключване;
 • 2. Да получи изцяло и в срок договорената заемна сума;
 • 3. Да получи от Заемодателя информация за изплатените, респективно дължимите погасителни вноски без да дължи за това такса;
 • 4. В случай, че отпуснатия заем попада в обхвата на Закона за потребителския кредит, да погаси предсрочно заема, като в този случай има право на намаление на размера на задълженията си съгласно разпоредбите на Закона за потребителски кредит. Искането за предсрочно погасяване на заема се извършва чрез писмено уведомление до Заемодателя или чрез уведомление на неговия електронен адрес. Упражняване от Заемателя на правото му на предсрочно изпълнение съгласно настоящата алинея не го освобождава от задължения за плащане на неустойки, такси и други санкционни плащания предвидени за неизпълнение на поети от него задължения по договора за заем.
 • 5. Когато размерът на договорената главница е равен или по-голям от 400 лева, в срок от 14 дни, считано от сключването на договора за заем, да се откаже от същия. При упражняване на това си право Заемателят уведомява Заемодателя преди изтичането на 14-дневния срок. Срокът се смята за спазен, когато уведомлението, направено на хартиен или друг траен носител, достъпен за получателя, е било изпратено преди изтичането на съответния срок. С усвояването на заема Заемателя се съгласява изрично ползването на финансовата услуга да започне преди изтичането на срока за отказ.
 • Чл. 29. При валидно упражняване правото на отказ, Заемателят дължи на Заемодателя реално получената главница по заема, както и лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на главницата по Договора за заем до датата на връщане на главницата. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора за заем лихвен процент. Дължимите суми следва да бъдат заплатени на Заемодателя в срок до 30 дни от отказа.

VIII. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ. ГОДИШЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ.

 • Чл. 30. (1) ГПР изразява общите разходи по заема за Заемополучателя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от предоставения заем. Той се определя индивидуално, за всеки отделен договор за заем.
 • (2) ГПР на заема не може да бъде променен, освен при условията на сключения договор за заем или по допълнително взаимно писмено съгласие между страните. Заемателят не трябва да прави и не дължи никакви допълнителни лихви, такси, комисионни, застрахователни премии и др., които не са посочени в договора за заем при неговото сключване, дори те да са поискани от лице, за което е известно, че е оторизиран представител на Заемодателя. Заемодателят не носи отговорност за направени такива плащания, когато техният вид, основание и размер не са определени в договора за заем.
 • (3) ГЛП – съотношението на лихвата към главницата, което се изплаща за използването на заемната сума за срок от една година.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 • Чл. 31. (1) Когато това е предвидено за съответния продукт, Заемодателят може да предложи на Заемателя допълнителна незадължителна услуга за експресно разглеждане на искането за заем. Размерът на вноската с включена такса за използване на допълнителната услуга експресно разглеждане на искането за заем се посочва изрично в договора за заем.
 • (2) Заемателят има право по свое желание, изразено при кандидатстването, да заяви ползването на допълнителна, незадължителна услуга за експресно разглеждане на своето искане. Експресното разглеждане е незадължителна за заемателя услуга и нейното избиране не увеличава възможността за сключване на договор за заем със Замодателя.
 • (3) Експресното разглеждане на искането задължава Заемодателя да разгледа подаденото искане приоритетно, като обяви своето становище в срок до един час, считано от подаването на всяко конкретно искане, освен когато това е невъзможно поради причини от обективен характер или забавянето се дължи на независещи от Заемодателя обстоятелства. В тези случаи Заемодателят е длъжен да разгледа подаденото искане във възможно най-кратък срок.
 • (4) В случаите, в които исканията с избрана услуга за експресно разглеждане бъдат подадени в последния час от работното време на Заемодателя или извън него, последният може да разгледа исканията в началото на следващия работен ден, без това да се счете за нарушение на задълженията му спрямо Заемателя.
 • (5) При избор на услугата за експресно разглеждане на искане Заемателят дължи на Заемодателя такса. Таксата за експресно разглеждане се дължи от Заемателя само в случаите, когато Заемодателят одобри подаденото искане и е платима при погасяване на договора за заем съгласно определените в настоящите общи условия правила за ред на погасяване.
 • Чл. 32. (1) Когато това е предвидено за съответния продукт, Заемателят може да предложи на Заемателя допълнителна услуга удължаване на заем. Заемателят може да използва допълнителната услуга удължаване на заем, когато това е предвидено изрично в сключения договор за заем.
 • (2) Услугата удължаване на заем позволява на Заемателя да удължи срока на договора с избран от него в съответствие с предоставените му от това възможности срок, като за целта Заемателят дължи такса, определена в тарифата на Заемодателя.
 • (3) Заемателят може да се възползва от услугата удължаване на заем неограничен брой пъти. Изборът на тази услуга не представлява сключване на нов заем, като запазва параметрите на лихвен процент и дължима главница съгласно сключения договор за заем.
 • (4) Таксата за услугата удължаване на заем се дължи в края на избрания от него погасителен период. За периода на удължаване на заема се дължи лихва, съгласно първоначално договореното между страните.
 • (5) Заемателят може да се възползва от услугата удължаване на заем при спазване на следните условия:
 • (i) услугата се активира на датата на падежа, съгласно първоначално договореното, респективно последния уговорен допълнителен срок;
 • (ii) Заемателят е погасил своето задължение за заплащане на лихви, такси за използвани незадължителни услуги или други възникнали задължения към момента на падежа на първоначално договореното, респективно допълнително договореното, като за дата на погасяване се счита датата, на която сумата е постъпила в банковата сметка на Заемодателя.
 • (6) Заемателят може да заяви изрично своето желание за ползване на услугата за удължаване на заем по телефон и чрез имейл, на декларираните от страните телефони или на посочените от тях електронни адреси за кореспонденция, както и конклудентно – чрез заплащане на съответната такса, посочена в тарифата на Заемодателя.
 • 1. Когато това е предвидено в договора, при заплащане от страна на Заемателя на сума, равна или по-голяма от размера на таксата за удължаване срока на договора, същият може да се счита удължен за срок, определен между страните с анекс.
 • 2. Когато извършеното от Заемателя плащане по смисъла на ал. 6, т. 1 от настоящите общи условия, е в размер по-голям от предвидената в тарифата такса за удължаване срока на договора, надплатената сума се отнася като плащане по сключения договор за кредит.
 • (7) За потвърждение на активиране на услугата се прилагат съответните правила за сключване на договор за заем, като Заемодателя изпраща на Заемателя подробна и конкретна информация за цената на услугата и срока за връщане на главницата и дължимата договорена лихва. Волята на страните за удължаване срока на договора, се обективира в анекс, който е неразделна част от сключения договор за заем.

X. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

 • Чл. 33. (1) Когато това е предвидено за съответния продукт, за обезпечаване изпълнението на договора за заем, при сключване на индивидуалния договор страните могат да уговорят предоставянето на някое от следните обезпечения:
 • 1. Поръчителство на едно или две физически лица, които отговарят кумулативно на следните условия: имат осигурителен доход общо в размер на най-малко 7 пъти размера на минималната работна заплата за страната; в случай на двама поръчители, размерът на осигурителния доход на всеки един от тях трябва да е в размер на поне 4 пъти минималната работна заплата за страната; не са поръчители по други договори за заем, сключени от Заемодателя; не са Заематели по сключени и непогасени договори за заем, сключени със Заемодателя; нямат кредити към банки или финансови институции с класификация различна от „Редовен”, както по активни, така и по погасени задължения, съгласно справочните данни на ЦКР към БНБ; да представят служебна бележка от работодателя си или друг съответстващ документ за размера на получавания от тях доход;
 • 2. Предоставяне на безусловна банкова гаранция, издадена от лицензирана в БНБ търговска банка, за период, включващ от сключване на договора за заем до изтичане на 6 месеца след падежа на последната редовна вноска по погасяване на заема и обезпечаваща задължение в размер на два пъти общата сума за плащане по договора за заем, включваща договорената главница и лихва.
 • (2) Заемодателят си запазва правото еднолично и без да се мотивира да прецени дали предложеното му обезпечение е годно да обезпечи заема и да откаже сключване на договор за заем, докато не бъде предоставено искано обезпечение или да откаже сключване на договор за заем при непредставяне на исканото обезпечение.
 • Чл. 34. При предоставяне на обезпечения по чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2, предлаганото обезпечение следва да се предостави в офис на дружеството. В случаите, при които се учредява поръчителство на заема, поръчителят следва да се яви в офис на Заемодателя заедно със Заемателя, в сроковете, предвидени в настоящите общи условия, за даване съгласие за обработване на лични данни и сключване на договор за поръчителство.

ХI . РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ. НЕУСТОЙКИ.

 • Чл. 35. (1) Заемодателят има право да развали договора за заем едностранно с едноседмично писмено предизвестие до Заемателя при условията на чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите.
 • (2) В случаите, в които договорът за заем не е обезпечен по някой от начините, посочени в настоящите общи условия или договора за кредит;
 • (3) Когато обезпечението по кредита стане недостатъчно и след покана не бъде допълнено в срок.
 • Чл. 36. (1) Договорът за заем се прекратява по взаимно съгласие на страните; при пълното му погасяване от страна на Заемателя; при упражнено валидно право на отказ от сключения Договор; при смърт или прекратяване юридическото лице на някоя от страните без правоприемство или при форсмажорни обстоятелства, което прави невъзможно неговото изпълнение.
 • (2) Липсата на финансова възможност за изпълнение на задълженията по сключен договор не се счита за форсмажорно обстоятелство.
 • Чл. 37. (1) В случай, че Заемателят не изпълни задълженията си за погасяване на сключен договор за заем, същият дължи заплащане на разходите направени от Заемодателя за събирането на вземането на просрочен кредит, съгласно Тарифата на Заемодателя, достъпна на официалната интернет страница https://credirect.bg, при договори за заем, сключени чрез интернет платформа.
 • (2) При разваляне на договора, Заемателят дължи на Заемодателя непогасените главница, договорена лихва и неустойка съобразно настоящите общи условия, в случай, че има начислена такава, стойността на предоставените допълнителни услуги, както и разноските за извънсъдебно и/или съдебно събиране на вземането, направени от Заемодателя.
 • (3) В случай че Заемодателят поиска, а Заемателят не предостави каквото и да е годно обезпечение на договора за заем съгласно настоящите общи условия, в срок до три дни, считано от подписване на договора за заем, същият дължи на Заемодателя неустойка, индивидуализирана в договора за заем.
 • (4) Неустойката по горната алинея важи и за всички случаи, в които при сключване на договора за заем е сключен и договор за поръчителство, обезпечаващ изпълнението му, поръчителят не отговаря на установените в настоящите общи условия изисквания и в срок от 3 дни, считано от сключването на договора за заем не се предостави друг поръчител, отговарящ на изискванията на общите условия.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Чл. 38. (1) Заемодателят си запазва правото да откаже сключването на договор за заем със Заемателя по негова преценка, без да мотивира своето решение, с изключение в случаите на чл. 18, ал. 1 от ЗПК. До сключване на договора за заем, Заемодателят има право да променя параметрите на искания от Заемателя заем, в това число да променя размера на отпускания заем, броя погасителни вноски, техния размер, както и да изисква допълнителни обезпечения.
 • (2) Договорът за заем може да се промени само в писмена форма по взаимно съгласие на страните.
 • Чл. 39. (1) Всички писма, покани, съобщения или други документи между страните ще се считат за получени и узнати от тях, ако бъдат доставени на официалните адреси за кореспонденция, посочени при подписването на договора за заем или електронен адрес, посочени от страните като адреси, в т.ч. електронни, за кореспонденция. Официален адрес на физически лица представлява постоянния адрес на лицето, а за юридическите лица – адресът на седалището им.
 • (2) Страните се задължават да се уведомяват взаимно писмено в срок от 3 (три) календарни дни при промяна на данните, декларирани от тях при сключване на договора.
 • (3) При неизпълнение на задължението по ал. 2, изпратените до последния официален известен адрес за кореспонденция или e-mail, писма, покани, съобщения или други документи, ще се считат за валидно връчени след изтичането на три дни от тяхното изпращане.
 • Чл. 40. (1) При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Република България, страните се съгласяват, считано от деня на влизането в сила на промяната в официалния курс лев/евро, задължението/остатъка по ползвания заем (главница, лихва и дължими неустойки) да се превалутира автоматично съобразно новия официален курс.
 • (2) В случай, че докато Заемателят има активни задължения към Заемодателя по сключен договор за заем, настъпи някое от следните събития: (i) „Случай на промяна”, което означава съществуващият понастоящем официален фиксиран валутен курс от 1.95583 български лева за 1 Евро да бъде официално увеличен или (ii) „Случай на освобождаване”, което означава официалният фиксиран валутен курс на българския лева към Еврото да бъде отменен, в резултат на което бъде въведен плаващ обменен курс между двете валути, то всички висящи парични задължения на Заемател, включително погасителни вноски, които са просрочени към датата на настъпване на някои от случаите по т. (i) или (ii) по-горе, както и тези, чийто падеж настъпва след тази дата, ще се считат автоматично преизчислени в Евро по съществуващия фиксиран валутен курс от 1.95583 български лева за 1 Евро и ще са платими от Заемателя на съответните им падежни дати в тяхната левова равностойност, изчислена по: (а) новия официален фиксиран валутен курс, установен от БНБ за деня на плащането - при настъпване на Случай на промяна по т. (i) по-горе; или (б) търговския обменен курс по т. (ii) по-горе, обявен за деня на плащането - Случай на отклонение по т. (ii) по-горе.
 • (3) В случай на индексация, извършена при условията на горната алинея, Заемодателят ще предостави на Заемателя съответна информация за нейното прилагане (в т. ч. конкретно датата на осъществяване на индексацията и новия фиксиран валутен курс или съответния приложим Търговски обменен курс), чрез своята интернет страница, чрез писмено уведомление или по друг подходящ начин, и ще предостави на Заемателя, при поискване от негова страна, нов погасителен план, отразяващ задълженията на Заемателя след преизчислението им в Евро при условията настоящия член, и ако е възможно, актуализирания размер на погасителните вноски, дължими от Заемателя.
 • Чл. 41. (1) Всички плащания на погасителни вноски по Договора за заем се извършват по банкова сметка на Заемателя в „Инвестбанк“ АД, BIC IORTBGSF, IBAN: BG58IORT80481090001900 или по някоя от банковите сметки, посочени на сайта на Заемодателя. Заемателят може да извърши плащане на погасителна вноска и на каса на „Изипей“ АД. За дата на плащане при заплащане на дължима погасителна вноска по банков път се счита датата, на която сумата е постъпила в банковата сметка на Заемодателя. Заемодателят не носи отговорност и не отчита като извършени плащания тези, наредени от Заемателя по некоректна банкова сметка.
 • (2) В случай, че дата на падеж съвпада с официален празничен / неработен ден, то за дата на падежа се счита първият следващ присъствен ден.
 • (3) „Официален празничен/неработен ден” по смисъла на настоящия член са всички официални празнични дни, обявени за неработни, съгласно Кодекса на труда или решение на Министерския съвет на Република България, както и събота и неделя на всяка седмица, с изключение на дните, обявени за работни с решение на Министерския съвет на Република България.
 • (4) В случаите и при условията, описани в чл. 40, при промяна във фиксирания валутен курс, посочен в същия, всички парични задължения на Заемателя, дължими към датата на такава промяна, включително просрочени погасителни вноски, както и такива, чийто падеж настъпва след датата на такава промяна, ще се считат автоматично превалутирани в Евро по фиксирания валутен курс, посочен, и ще се изплащат от Заемателя на съответните им падежни дати в тяхната левова равностойност, изчислена съгласно чл. 37.
 • (5) Ако заплатената от Заемателя сума не е достатъчна за покриване на дължимата вноска се прилага чл. 76, ал. 2 от ЗЗД.
 • Чл. 42. (1) Настоящите общи условия са приети от Управителя на „Сити Кеш” ООД със Заповед от 08.03.2019г. и заменят действащите до този момент общи условия от 17.09.2018 г. Настоящите общи условия влизат в сила считано от 08.03.2019 г.
 • (2) Заемодателят има право да променя тези общи условия, доколкото тези промени не противоречат на съществуващата нормативна уредба, за което уведомява клиентите си в 7-дневен срок от настъпване на събитието на посочените от тях телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Заемателят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Заемателят упражнява правото си по предходното изречение като изпраща до Заемодателя писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за промяната. Изменението в общите условия обвързват Заемателя, когато същият е уведомен за тях при условията на настоящата алинея и не е упражнил правото си на отказ по нея.
 • (3) Общите условия, при които е сключен договор за заем, са валидни за него до неговото прекратяване или разваляне по реда, в настоящите общи условия.
 • Чл. 43. Със сключване на договор за заем Заемателят заявява, че:
 • 1. Е уведомен и дава изричното си съгласие за това, че Заемодателят може незабавно след сключване на договора за заем или по всяко друго време да прехвърли правата и задълженията си по него на избрано от него трето лице, без да е нужно предварително да получи съгласието на Заемателя. Прехвърлянето на договора за заем на друго лице поражда действие спрямо Заемателя в момента на уведомяването му за това.
 • 2. В случай, че Заемателят изрази изрично искане за това, Заемодателят може да удържи от новоотпуснат заем сумите, необходими за погасяване на други задължения на Заемателя към Заемодателя.
 • Чл. 44. Заемодателят се задължава да използва получените чрез искането и договора за заем данни само за целите, описани в настоящите общи условия и да ги предоставя на свои служители или трети лица при условията на конфиденциалност и в изпълнение на Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство само и доколкото това е необходимо за изпълнението на договор за заем, както и за горепосочените маркетингови, рекламни и статистически цели.

XIII. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 • Чл. 45. (1) Страните имат право на извънсъдебно разрешаване на възникналите между тях спорове, в това число медиация.
 • (2) Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6.
 • Чл. 46. Всички въпроси, възникнали във връзка с изпълнението на договора, се решават по споразумение между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.
 • Чл. 47. За неуредените въпроси в договора и в общите условия се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България, като във всеки конкретен договор между Заемодателя и Заемателя могат да се предвидят и специфични клаузи, доколкото не противоречат на действащото законодателство.
 • УТВЪРДИЛ:
 • Николай Пенчев
 • Управител „Сити Кеш“ ООД