Финансов речник

Данъчно облекчение

Дефиниция на думата: (Данъчно облекчение)

Част от общия доход, която поради различни законово определени причини се изважда от него и не попада в размера на облагаемия доход.