Финансов речник

Експозиция

Дефиниция на думата: (Експозиция)

Придобиването на актив, който се очаква да донесе ползи в бъдещи периоди. Най-често тези ползи са под формата на покачваща се стойност на този актив.