Финансов речник

Договори за разлики

Дефиниция на думата: (Договори за разлики)

Част от споразумението при сключване на сделка за фючърси, при която разликите в стойността на актива при придобиване и при продаването му се уреждат чрез кешово плащане, а не чрез фактическа доставка на същия. Това улеснява търговията с активи, като позволява тя да се извършва, без да е необходимо физическото му притежание.