Финансов речник

Емитиране

Дефиниция на думата: (Емитиране)

Създаване на финансов инструмент. В случая на акциите и облигациите емитирането се извършва, за да бъдат предложени чрез първично публично предлагане на финансовите пазари.