Финансов речник

Лихвен процент

Дефиниция на думата: (Лихвен процент)

Представлява сумата, която заемополучателят изплаща за различните видове кредити. Представя се като процент от размера на главницата.