Финансов речник

Лизинг

Дефиниция на думата: (Лизинг)

Контракт, чрез който една страна предоставя за използване физически актив на друга страна, при който се прехвърля разполагаемостта с актива, но не и собствеността върху него. Посредством договора за лизинг лизингополучателят обикновено се задължава да изплаща средства за използването на актива.