Финансов речник

Лихва

Дефиниция на думата: (Лихва)

Изражението между сегашната стойност на стоките спрямо бъдещата им такава. При договорите за различни видове заеми лихвата е таксата, която се начислява върху главницата и представлява премията за заемодателя.