Финансов речник

Оперативен приход (EBITDA)

Дефиниция на думата: (Оперативен приход (EBITDA))

EBITDA означава приходи преди лихви, данъци и амортизации. Като един от видовете приходи, EBITDA се използва за измерител на финансовия потенциал на компаниите.