Финансов речник

Погасителен план

Дефиниция на думата: (Погасителен план)

Конкретната схема, по която ще бъде извършвано изплащането на кредит. В зависимост от конкретното споразумение, той може да се начислява въз основа на атрибути по договаряне (например фиксиран срещу плаващ лихвен процент; с постоянни или понижаващи се месечни вноски и т.н.).