Финансов речник

Просрочен кредит

Дефиниция на думата: (Просрочен кредит)

Кредит, чието последно плащане не е настъпило на датата на падежа. В ситуация на просрочване на кредит може да се прибегне до събиране на задълженията чрез външни институции (съд или компания за събиране на задължения) или да се запорира залогът по кредита.