Финансов речник

Реален лихвен процент (лихва минус инфлация)

Дефиниция на думата: (Реален лихвен процент (лихва минус инфлация))

Лихвен процент, „изчистен“ от инфлацията. Целта на този индикатор е страните, участващи в една трансакция, да получат реална представа за средствата, въвлечени в нея (например в случая на отпускане на заем отстраняването на инфлацията от уравнението дава представа за действителните параметри по трансакцията).