Финансов речник

Просрочени лихви

Дефиниция на думата: (Просрочени лихви)

Изплащане на дължимата лихва, което кредитополучателят не е извършил до датата на падежа. В този случай може да се задействат наказателни клаузи в договора за заем.