Финансов речник

Ребалансиране (на портфолио)

Дефиниция на думата: (Ребалансиране (на портфолио))

Процесът, при който активите в едно инвестиционно портфолио търпят корекции, независимо дали става въпрос за добавяне или отстраняване на такива, или на промяна на съотношенията им. До ребалансиране може да се достигне както в резултат на външни фактори (ценови изменения), така и поради промяна на целите, които инвеститорът иска да постигне посредством портфолиото си.