Финансов речник

Рентабилност

Дефиниция на думата: (Рентабилност)

Финансов измерител, който изразява възможността на една компания да реализира печалба. Това е една от основните финансови метрики за всяка компания.