Финансов речник

Празпределение на активи

Дефиниция на думата: (Празпределение на активи)

Процесът при създаването на инвестиционен портфейл, чрез който се цели минимизиране на риска. Именно посредством разпределението на активите се постига и оптимизиране на портфейла на инвеститора в зависимост от целите, които той се стреми да постигне.