Финансов речник

Централна банка

Дефиниция на думата: (Централна банка)

Организация, която има монополното право да емитира валута в рамките на определена територия. Днес централните банки следят за различни индикатори и феномени, като в техния мандат често влиза съблюдаването на ценовата стабилност, извършването на паричната политика и регулирането на финансовата система.