Финансов речник

Европейска централна банка

Дефиниция на думата: (Европейска централна банка)

Европейската централна банка (ЕЦБ) е централната банка в еврозоната, в която към 2019 г. попадат общо деветнадесет държави, приели еврото като валута. Мандатът (основните ангажименти) на Европейската централна банка включва следните задължения:

\n\n

 • \n
 • Постигане на ценова стабилност във валутния съюз чрез управление на паричното предлагане на еврото за достигане на годишен хармонизиран индекс на потребителските цени от „близо до, но под 2% годишно“. Именно това е основната задача на банката;
 • \n
 • Задаване на основния лихвен процент в рамките на еврозоната;
 • \n
 • Управление на обменните курсове на еврото спрямо други водещи глобални валути чрез извъшрване на покупко-продажба на същите;
 • \n
 • Одобряване на или отказ за печатането на нови пари от страна на държавните централни банки (като Бундесбанк в Германия или Банката на Франция) във всяка страна член на еврозоната;
 • \n
 • Регулиране на платежните системи в еврозоната.
 • \n

\n\n

Европейската централна банка също така извършва надзорни функции както в еврозоната, така и върху останалите страни членки на Европейския съюз, които са кандидатствали за системата за контрол Единен надзорен механизъм. В рамките на тези си функции, ЕЦБ следи непосредствено представянето на най-големите банки в еврозоната и си партнира с националните централни банки във всяка страна, за да гарантира спазването на общите банкови правила във валутния съюз.

\n\n

ЕЦБ е създадена с Договора от Амстердам и е една от седемте институции на Европейския съюз, заедно с Европейския парламент, Съвета на Европа, Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Съда на Европейския съюз и Европейската сметна палата. Тя се явява наследник на създадения през 1994 г. Европейски паричен институт, който е една от важните стъпки към създаването и приемането на единната валута евро, въведена на 1 януари 1999 г. от единадесетте първоначални страни челнки на еврозоната. Капиталът на ЕЦБ е в размер на 11 млрд. евро, а нейните акции, които не могат да се използват като залози или да се търгуват, са собственост на националните централни банки в еврозоната, като най-много от тях се притежават от Бундесбанк (18,9%), Банката на Франция (14,2%), Италия (12,5%) и Испания (8,3%).

\n\n

Поради своя мандат, ЕЦБ, която е една от най-значимите централни банки на глобално равнище, се явява и важно действащо лице по време на икономическите бумове и последващите ги кризи. След настъпването на икономическата и финансова криза през 2008 г. например банката предприе програми на бейлаути и изкупуване на национален дълг на вторичните пазари и понижи основните лихвени проценти в еврозоната. През следващите години нейните програми бяха разширени значително, включително и чрез изкупуването на корпоративни облигации на вторичните пазари.
\n 

\n\n