Финансов речник

Акционерно дружество

Дефиниция на думата: (Акционерно дружество)

Акционерното дружество (АД) е форма на търговско дружество за извършване на стопанска дейност, особено подходяща за големи предприятия или финансови институции като банките (които според българското законодателство могат да оперират единствено като АД). За създаването на ново АД, което може да бъде направено и от физическо, и от юридическо лице, се преминава през следните стъпки:Акционерното дружество (АД) е форма на търговско дружество за извършване на стопанска дейност, особено подходяща за големи предприятия или финансови институции като банките (които според българското законодателство могат да оперират единствено като АД). За създаването на ново АД, което може да бъде направено и от физическо, и от юридическо лице, се преминава през следните стъпки:

  • Организира се учредително събрание между съдружниците, които са и собственици на дружеството. Не е задължително дружеството да бъде сформирано с капитал от много съдружници; когато то е учредено от едно лице е еднолично акционерно дружество (ЕАД). Във всеки случай, на учредителното събрание трябва да се запишат броя акции на всеки акционер;
  • Одобрява се устав на АД, в който се вписват задължителни юридически реквизити като:
  1. Фирмата, седалището и адреса на дружеството;
  2. Предмета на дейност;
  3. Вида на акциите, сумата, която трябва да се внесе от всеки акционер, както и срокът, в който той трябва да го направи, правомощията, които всеки вид акции предоставя и др.
  • Назначават се органи на управление, тъй като акционерите не са задължени да участват в дейностите на АД; притежанието на акции обаче им дава право на глас в Общото събрание в зависимост от дела на техните ценни книги спрямо общия капитал на дружеството.
  • До три месеца след провеждането на учредителното събрание, акционерното дружество трябва да бъде вписано и в Търговския регистър.

АД може да бъде създадено и като правоприемник на друго дружество.


Капиталът, с който се учредява АД, се формира от стойостта на емитираните негови акции, чиято съвкупна първоначална сума не може да бъде на стойност по-малка от 50 хил. лв. (като една акция не може да е с номинална цена по-малка от 1 лв.). Малко по-особен е случаят на банките, при които минималният капитал, който трябва да бъде внесен от акционерите до момента на издаване на лиценз от Българската народна банка, е 10 млн. лв., като тяхната дейност се регулира и от други нормативни актове, освен Тъорговския закон. 


Докато притежателите на акции не са отговорни в случай на настъпване на загуби на организацията, то дружеството е материалноотговорно към тях, тъй като акционерите на практика са негови кредитори. Дивидентите, които те имат право да получат, се определят съобразно дела на всеки един акционер спрямо общия капитал на акционерното дружество. В случай на ликвидация на акционерното дружество, те съответно имат право на ликвидационен дял.


Акционерното дружество е много подходящ вид дружество за компании, извършващи мащабна дейност, за която е необходим голям капитал. Същевременно то е удобен начин акционерите да получават дивиденти срещу инвестицията си в акции, без да им се налага да са ежедневно въвлечени в дейностите на самата компания.
Българското законодателство урежда провизиите за АД в Търговския закон, глава 14 – „Акционерно дружество“.