Финансов речник

Актюер

Дефиниция на думата: (Актюер)

Актюерът е вид бизнес специалист, който често използва мултидисциплинарен подход, основаващ се на науки като статистиката, финансите и икономиката, основно с цел управление и минимизиране на рисковете при проекти или отнасящи се до портфолиото на техен клиент. Сред основните задачи на актюерите също са и предвиждането на бъдещите събития в стопанската и финансовата сфера, анализа на тяхното потенциално влияние и разработването на практически планове за понижаване или елиминиране на затрудненията, до които те биха могли да доведат. Поради тази причина уменията на актюерите се прилагат изключително във всякакви видове застрахователни и осигурителни дейности.


Тъй като актюерите управляват рисковете в сложни финансови и икономически системи, днес тяхната работа се основава на способността да работят с големи масиви от данни и на уменията им да си служат с компютърни модели, изискващи задълбочени математически познания, например на теорията на вероятностите и иконометрията. Така в практиката някои видове задачи, които актюерът може да се наложи да разрешава, са да оцени вероятността от настъпване на конкретно застрахователно събитие (например пътнотранспортно произшествие, настъпване на смърт, увреждане на имуществото или на определено заболяване) или шансът инвестиционен проект да е неуспешен. В резултат от анализа на актюера могат да бъдат зададени лихвените проценти по застрахователните или осигурителните полици или да се създаде стратегия за действие, която може да бъде следвана от компания или инвеститор. Също така именно актюерите са професионалистите, които изготвят оценка на запасите или резервите на структурите, опериращи във финансовата сфера.


В България правилата на професионалното съсловие са регламентирани от Българското актюерско съсловие. Регламентът допуска учащи в университет или вече придобили висше образование да се явят на изпитите за придобиване на актюерска правоспособност. За тяхното успешно полагане са необходими познания в много широк спектър от предмети, включително моделиране, финансова математика, икономика, статистика и други. Тази система на придобиване на квалификация е много подобна в почти всички страни по света и отразява необходимостта от обширни познания на специалистите, работещи като актюери.