Финансов речник

Брутна печалба

Дефиниция на думата: (Брутна печалба)

Определя се от приходите от дейността на една организация, от чиято стойност е извадена сумата на нейните преки разходи. От нея не са извадени разходите за данъци например.