Финансов речник

Норма на обслужване на дълга

Дефиниция на думата: (Норма на обслужване на дълга)

Нормата на обслужване на дълга представлява с какви текущи разполагаеми средства може да оперира компания или държава, за да обслужва краткосрочните си задължения. Като такива обикновено се приемат дълговете, падежиращи в рамките на една година. В калкулацията на нормата на обслужване на дълга се включват всички видове финансови задължения, както и всички видове плащания по тях (лихвен процент и главница по кредит).

Нормата на обслужване на дълга е важен финансов измерител, който показва в каква степен размерът на задлъжнялостта е устойчив – т.е. плащанията по него могат да бъдат посрещнати. Индикаторът може е приложим дори и в личните финанси, където се взима размерът на доходите на едно лице или домакинство за определен период от време и се съпоставя с този на краткосрочните задължения.

Нормата на обслужване на дълга се изчислява чрез следната формула:

норма на обслужване на дълга = (∑ нетни приходи / ∑ задължения за определен период) х 100%

Ако резултатът от това изчисление е по-малък от единица, това показва влошена способност за обслужване на задълженията, тъй като техният размер превишава този на разполагаемите средства за извършването на плащанията по тях. Ако той е равен на например 80%, резултатът индикира, че само 80% от кредитите могат да бъдат обслужени. Резултат над единица показва, че са налични ресурси за обслужването на всички краткосрочни задължения.

Важно е да се има предвид, че различните кредитни институции може да не използват един и същ метод за изчисляване на нормата на обслужване на дълга. Това може да окаже въздействие върху кредитополучателите при калкулирането на индикатора.