Финансов речник

Вторичен пазар

Дефиниция на думата: (Вторичен пазар)

Вторичният пазар е форма на публичен пазар, на който се търгуват активи (най-вече акции, облигации, фючърси), които вече са притежание на частни или институционални инвеститори. Казано по друг начин, вторичният пазар е мястото, на което се обменят инструменти, които вече са били емитирани, а не се емитират за пръв път. Така вторичният пазар е обратен на първичния пазар, на който се осъществяват нови емисии на инструменти.

Наименованието „вторичен пазар“ идва именно от факта, че активите, които се обменят на него, не се създават на него, а са вече съществуващи. Пример за вторични пазари често са фондовите борси, въпреки че на тях могат да се извършват и нови емисии на акции и облигации и в този смисъл те действат и като първичен пазар.

На вторичния финансов пазар могат да търгуват различни категории инвеститори. В случая на борсите, това обикновено са трейдърите, които купуват и продават акции. Но на вторичния пазар много активни са също банките, чиито инвестиционни подразделения търгуват с акции и облигации, а също и в случаите, при които се продават пакети от ипотечни облигации. Към тях могат да проявяват интерес и институции, които изкупуват високорискови активи заради очакваната по-висока доходност. Други активни играчи на вторичните пазари са взаимните инвестиционни фондове, хедж фондовете и пенсионните фондове. Последните в много от страните имат разрешение да търгуват единствено определени видове активи и само на вторичните финансови пазари.

За разлика от първичния пазар, на вторичния инвеститорите вече разполагат с историческа информация за търсенето и предлагането на определен актив. Това позволява неговото изключително точно ценообразуване и скоростната динамика на цените в случаите на настъпването на определени пазарни събития.