Финансов речник

Акции

Дефиниция на думата: (Акции)

Финансов инструмент, превръщащи притежателя си в собственик на юридическо лице, почти винаги компания. Собственикът на акциите получава част от печалбата в края на финансовата година въз основа на дела на своите акции спрямо всички емитирани такива.