Финансов речник

Борсово-търгуван инвестиционен фонд

Дефиниция на думата: (Борсово-търгуван инвестиционен фонд)

Институция, емитираща активи, обикновено акции, търгувани на фондовите борси. Те притежават активи, например акции, като следят представянето на определен сектор на икономиката или група инструменти на финансовите пазари.