Финансов речник

Кредитна експанзия

Дефиниция на думата: (Кредитна експанзия)

Кредитната експанзия е процесът на създаване на кредити, чиито размер надвишава стойността на депозитите (или на спестяванията) в банковата система на една страна. В днешните финансови системи кредитната експанзия е феномен, който се наблюдава хронично. За неговото начало са необходими няколко предпоставки:

  • Банките трябва да имат правото да оперират с частични резерви

Това означава, че те не са длъжни да съхраняват пълния размер на депозитите, направени в тях. Понастоящем в еврозоната минималните резерви, които финансовите институции са длъжни да поддържат, е 1%, а в България – 10%.

 

  • Банките трябва да имат правото да използват направените в тях депозити

Това означава, че финансовите институции трябва да са способни да отпускат кредити със средства, които не са набрали като свой капитал, а са им поверени от индивидите или юридическите лица като депозити.

 

  • Банките трябва да са в състояние да изменят лихвените проценти

Почти винаги по време на реализирането на кредитна експанзия финансовите институции се конкурират за клиенти, в резултат на което лихвите по кредитите обикновено се понижават, което прави достъпа до капитала улеснен както за представителите на корпоративния свят, така и за домакинствата.


В съвременните системи централните банки играят ключова роля за осъществяването на кредитната експанзия от страна на търговските банки. Първите имат два основни лоста за действие, чрез които този процес се задейства или поддържа. Това са:

 

  • Паричната политика

Чрез емитиране на новонапечатани банкноти централната банка е способна да инжектира нова ликвидност в банковата система, която да бъде използвана за създаването на нови кредити. Те не са резултат от спестявания в икономиката обаче и на практика са създадени от нищото.

 

  • Определянето на основния лихвен процент

Основният лихвен процент е лихвата, която търговските банки плащат, за да получат кредитиране от централната банка. Когато неговата стойност бъде понижена административно, това отново позволява на банките да получат ликвидност лесно и респективно да се въвлекат в кредитна експанзия.


Поради своята същност, процесът на кредитна експанзия води до изкривявания в икономиката, дължащи се на изкуственото понижаване на сигналите за домакинствата и бизнеса и създаването на илюзия за наличието на повече спестявания, отколкото има в икономиката всъщност. Те, от своя страна, пораждат погрешни решения. Така кредитната експанзия всъщност е катализатор на бизнес циклите – повтарящите се периоди на икономически бумове и рецесии.