Финансов речник

Варант

Дефиниция на думата: (Варант)

Варантът е вид деривативен инструмент, емитиран предимно от компании и търгуван извън борсите, който позволява на собственика си да продаде или придобие конкретно количество акции или облигации в рамките на даден срок или на определена дата. Цената на ценните книжа, върху които е издаден варантът, е зададена предварително, не се изменя в зависимост от динамиките на пазарите и се нарича страйк цена. Обикновено периодът от емитирането на варанта до неговия падеж е много дълъг, като често може да е дори няколко години.

Варантите се делят на два вида, според това дали осигуряват правото за закупуване или за продажба на ценни книги:

  • Кол варант – притежателят на такъв деривативен инструмент може да закупи ценни книжа;

  • Пут варант – обратно на кол варанта, техният собственик има правото да продаде ценни книжа.

Според това дали сделката, описана във варанта, може да се изпълни до датата на неговия падеж или на нея, варантите се делят на два вида:

  • Американски варант – позволява на притежателя си да закупи или продаде ценните книжа на която и да е дата до изтичането си;

  • Европейски варант – търговската операция може да се изпълни само на конкретната дата.

Посредством варанта като вид дериватив инвеститорите могат да минизират риска си от ценовата динамика на инструмента, който искат да търгуват. Това е така, тъй като в случай на неблагоприятни флуктуации на цената на ценните книжа, върху които са издадени, варантите могат да продадени или да бъдат оставени да изтекат (в който случай загубата за инвеститора ще е само сумата, заплатена за самия варант).

Как работи варантът

Ако инвеститор притежава пут варант, даващ му право да продаде акция на компания срещу 50 лева, а в момента на пазара нейните ценни книги се търгуват за 20 лева, той може да упражни правото си, осигурено му от варанта и да постигне печалба от 30 лева. В обратния сценарий, при който инвеститорът разполага с кол варант, даващ му правото да придобие акции или облигации, той ще постигне печалба, когато фиксираната във варанта цена е по-ниска от тази на пазарите.

В България варантите не са твърде популярен финансов инструмент, като тук те се търгуват от едва десет години.