Финансов речник

Анюитет

Дефиниция на думата: (Анюитет)

Анюитетът е категория финансови инструменти, при които най-често се изплаща една и съща сума или доход през равни интервали от време (например месец или година). Често анюитетните плащания са следствие от настъпването на определено събитие. В случая на застрахователните полици, такова плащане може да започне в резултат от настъпване на болест или смърт например.

В зависимост от срока, през който се осъществяват плащания, анюитетите биват общо два вида:

 • Сигурен анюитет – при него сумите от анюитетното плащане се получават за конкретен краен срок от време, най-често след настъпване на определено събитие;

 • Постоянно платим анюитет – не е ограничен от фиксиран времеви интервал.

При някои видове анюитети дължимата сума все пак може да варира в резултат на различни фактори на външната среда. Затова, в зависимост от това дали настъпват такива изменения, или не, анюитетите се делят на три вида:

 • Фиксиран анюитет – сумата е константна във времето и често е гарантирана;

 • Променлив анюитет –  за разлика от фиксирания анюитет, при променливия анюитет инвеститорите са способни да влагат в отделни подместки, състоящи се от различни видове акции, облигации и ценни книжа на взаимни и борсово търгувани фондове. Поради тази причина доходността при променливия анюитет не е фиксирана, тъй като зависи от представянето на самите активи. Това, от своя страна, може да доведе до по-висока и гъвкава (например в случаите, при които инвестицията е застрашена от флуктуациите в инфлацията) доходност, но може да доведе и до загуба на анюитетните вноски. Все пак в този случай, за разлика от много други видове инвестиции, инвеститорите получават обратно главницата;

 • Индексиран анюитет – изплащането на сумите по него е обвързано с представянето на определен борсов индекс например и динамиките в анюитетните плащания са следствие от флуктуациите на пазара.

Някои примери за анюитети

Азбучният пример за анюитет са пенсиите. Те са резултат от настъпило събитие (напускането на пазара на труда поради достигане до определена възраст и трудов стаж) и в повечето случаи осигуряват равни месечни вноски на пенсионера. Други примери за анюитети са още и:

 • Обезщетенията за безработица;

 • Някои видове застрахователни плащания;

 • Изплащането на кредит на равни месечни вноски;

 • Рентите и повечето видове наеми;

 • Изплащането на някои видове доходи от инвестиции;

 • Срочните спестовни влогове;

Когато анюитетът е следствие от депозит, средствата по него често не могат да бъдат използвани до настъпване на анюитизацията му. Често нарушаването на това изискване може да доведе до санкция в размер от над 10% от размера на депозита.