Финансов речник

Специфичен акциз

Дефиниция на думата: (Специфичен акциз)

Специфичният акциз представлява косвен данък, при който с фиксирана в парично изражение ставка се облага конкретно количество от даден продукт. Размерът на специфичния акциз лесно може да бъде представен като „Х лева специфичен акциз на Y килограма акцизна стока“.


Съществува разбирането, че ролята на акцизите е да обезкуражи консумацията на някои опасни стоки, но по правило в днешно време със специфичен акциз са обложени продукти, за които е характерна ниска еластичност на търсенето (което означава, че потребителите много трудно биха могли да намерят техни заместители). Това превръща този вид облагане в ефективен инструмент за набиране на средства за държавния бюджет.


Пример за специфичен данък (акциз) върху горивата в България:
Докато акцизът на стоки като тютюневите изделия съдържа в себе си и адвалорен компонент, при който данъчната основа е стойността на продукта, акцизът върху горивата в България е изцяло под формата на специфичен данък. Към началото на 2019 г. той е, както следва:

  • 71 стотинки на един литър бензин;
  • 64 стотинки на един литър дизел;
  • 34 стотинки на един литър втечнен газ.

Така при цена от 2 лв. за литър бензин, делът на специфичния данък в крайната цена е малко по-висок от една трета от цялата стойност, която крайният потребител заплаща. Освен тютюневите изделия и горивата, специфичен акциз се начислява и върху алкохолните продукти (при които данъкът се начислява върху хектолитри на градуси Плато или количество краен продукт), кафето (килограм), въглищата и електроенергията.


В някои ситуации, макар да се извършва търговия или пренос на стоки, подлежащи на облагане със специфичен акциз, търговците са освободени от неговото заплащане, например при:

  • Износ на акцизни стоки;
  • Стоките за дипломатически мисии;
  • Стоките за съюзните войски в рамките на НАТО или за техния обслужващ персонал;
  • Използването на акцизни стоки за някои научни цели;
  • Внос на количества акцизни стоки, които не надвишават максимално допустимите по закон;
  • Някои видове международни институции.