Финансов речник

Бизнес цикъл

Дефиниция на думата: (Бизнес цикъл)

Бизнес цикълът (наричан още „икономически цикъл“ или „търговски цикъл“) е последователността от скоростен възход (бум) и рецесия на икономиката, изразени чрез покачване и срив на предлагането на стоки и услуги и често измервано чрез брутния вътрешен продукт (БВП). За разлика от флуктуациите на икономиката, при бизнес цикъла се наблюдава масово допускане на грешки от инвеститорите и домакинствата, като в съвременните финансови системи до тях се достига основно в резултат на кредитната експанзия. Отделните школи приемат различни моменти от бизнес цикъла за негово начало, но все пак това е последователността на етапите, през които преминава той:

  • Икономически растеж

Наричана още „експанзия“, това е фазата, при която стопанството започва да расте. Когато в основата на бизнес цикъла стои кредитната експанзия, какъвто е случаят на циклите в съвременните икономики, на този етап предприемачите разширяват производството, подтикнати от подобряващите се финансови условия под формата на ниски лихви по кредитите. Техните погрешни инвестиции на практика представляват изкривяване на структурата на производството и създаването на балони. Наблюдава се покачване на БВП и на заетостта. Периодът на растежа може да бъде различен по продължителност, в зависимост от капацитета за кредитна експанзия на търговските банки.

  • Връх

Достигнат е пределът на икономическият растеж – заетостта е много висока, БВП също е високо, но е достигнато плато, а цените на потребителските и капиталовите стоки продължават да растат. Банките нямат способност да отпускат повече необезпечени кредити поради понижените си резерви, затова лихвите по кредитите започват да се повишават.

  •  Рецесия

Покачването на лихвите по кредитите означава елиминиране на достъпа до лесно финансиране за предприемачите, които са разширявали дейността си по време на етапа на икономическия растеж. Това е моментът, в който става ясно, че са допуснати масови грешки и настъпва тяхното коригиране, изразяващо се във фалити на бизнеси (спукване на балоните). Затова за мнозина специалисти периодът на рецесията представлява оздравителен процес. По време на рецесията се наблюдава спад на производството, БВП, заетостта и цените.

  • Депресия

Депресията е „дъното“ на бизнес цикъла – при нея той е достигнал до най-ниската си точка, след като погрешните инвестиции са коригирани. Достъпът до нови кредити все още е понижен в резултат на изключително високите лихви. След достигане на дъното, икономиката може да започне етапа на възстановяването, при който под действието на пазарните сили брутният вътрешен продукт, заетостта и производството отново започват постепенно да растат. Но в съвременните икономики често настъпва отново фазата на икономическия растеж, която е задвижвана от кредитната експанзия. Това гарантира повторяемостта на бизнес цикъла.