Финансов речник

Секюритизация

Дефиниция на думата: (Секюритизация)

Секюритизацията е процес на окрупняване на активи (най-често неликвидни инструменти, които имат потенциала да носят доходност, например необслужвани кредити), с цел създаване на нов и ликвиден инструмент, на база на който да бъдат емитирани акции или облигации, които да бъдат продадени. По този начин се генерира известна ликвидност във финансовата система, а финансовите институции могат да се освободят от слабо представящи се инструменти от своето портфолио. Класически пример за секюритизация например ще е когато банките се освобождават от лошите кредити чрез обединяването им в пакети и продажбата им.

Съществуват два вида секюритизация:

  • Традиционна – при нея референтното портфолио, което институцията, започваща секюритизацията, извършва, се изкупува от друга организация. Тя, от своя страна, емитира ценни книжа въз основа на референтното портфолио;

  • Синтетична – при синтетичната секюритизация активите не се продават от институцията, която поставя началото на процеса. Вместо това те се използват като гаранция за новоемитиран дълг.

Секюритизацията в детайли

Ако се върнем на примера с банката, тя може да реши, че определена част от портфолиото ѝ от кредити се представя зле и че иска да се освободи от него. В общия случай тя ще окрупни тези финансови продукти в един масив – референтно портфолио. Той ще бъде продаден (като по този начин банката де факто извършва традиционна секюритизация), а въз основа на него новият им притежател ще емитира финансови инструменти като акции и облигации. Освен това, той може да раздроби референтното портфолио на траншове. Тези финансови инструменти със своята доходност вече се придобиват от инвеститорите, които по този начин придобиват дял в референтното портфолио или в траншовете.

Ползата за банките от тази операция е, че чрез изчистването на счетоводния си баланс от слабо представящите се кредити в тяхното портфолио, те освобождават резерви, чрез които могат да отпуснат нови кредити (виж кредитна експанзия). Инвеститорите, от друга страна, които придобиват новите траншове от референтното портфолио, печелят от доходността по ценните си книжа.