Финансов речник

Ликвидност

Дефиниция на думата: (Ликвидност)

Ликвидността (наричана понякога също и „обращаемост“) е термин, който описва феномени в няколко различни подразделения на финансите.

Ликвидността на активите представлява тяхното свойство да бъдат придобити или продадени относително лесно срещу пари или срещу други активи. 

Пример за ликвидност на актив:

Счита се, че най-ликвидният актив са парите, които, при равни други условия, моментално могат да бъдат обменени срещу всяка една друга стока. В сравнение с тях златото като инвестиционен актив е по-малко ликвидно, тъй като първо трябва да се намери купувач за него и едва тогава да се сключи сделка, а в зависимост от вида, в който е самото злато (монети, кюлчета, бижута и т.н.), този процес може да отнеме различен период от време и стъпки. По отношение на своята ликвидност, акциите и облигациите са донякъде сходни със златото, тоест те не могат моментално да се изтъргуват срещу друг вид активи. Произведенията на изкуството, макар понякога да имат висока стойност, притежават още по-ниска ликвидност и от златото и ценните книжа, тъй като много често за продажбата им се организират търгове или аукциони, което означава, че е необходим още по-дълъг период от време преди активът да може да бъде обменен срещу пари.

Ликвидността на активите е от особено голямо значение при изграждането на инвестиционно портфолио. Например когато човек иска да се застрахова срещу несигурност в дългосрочен план, той може да е склонен да избере активи с ниска степен на ликвидност, но ако се опасява от събития в кратък интервал от време, за които ще са му необходими разполагаеми средства, е за предпочитане да избере бързоликвидни активи. 

Банкова ликвидност

Банковата ликвидност е възможността на банките да извършват дължимите си плащания, например по депозитите на клиентите си. Банковата ликвидност е пряко зависима от размера на резервите, с които финансовите институции оперират. Често при извършване на кредитна експанзия тяхната ликвидност се понижава. Такива примери имаше след Голямата рецесия в много страни по света, включително и в България, където беше предоставен държавно гарантиран кредит на една от големите банки, за да се повиши нейната ликвидност в контекста на заплахата от банкова паника.

Ликвидност на кредитополучателите

Ликвидността на кредитополучателите представлява способността на индивидите или юридическите лица да изплащат текущите си задължения (като „текущи задължения“ най-често се разбират дълговете, чиито падеж е в рамките на една година), без да се налага за това да набират допълнително дългово финансиране. Тя се измерва чрез нормата на ликвидност, която се калкулира чрез следните формули, в зависимост от времевия хоризонт на задълженията:

  • До една година

коефициент на обща ликвидност = краткосрочни активи / краткосрочни задължения

  • В краткосрочен план

коефициент на бърза ликвидност = налични пари + бързоликвидни активи+взимания / краткосрочни задължения

  • В текущ план

коефициент на текуща ликвидност = налични пари + незабавни инвестиции / текущи задължения