Финансов речник

Кредитна линия

Дефиниция на думата: (Кредитна линия)

Кредитната линия е пределният размер на кредита, който клиент на банка може да изтегли в рамките на определен времеви период. При този вид контракт кредитополучателят може многократно да изтегля средства и да ги изплаща в рамките на периода, в който договорът между него и финансовата институция е валиден. Дължимият лихвен процент се начислява само върху използвания размер на кредита, а не върху максимално допустимия размер на кредитната линия. Все пак за поддържането на кредитната линия през периода на контракта се изплаща такса от страна на клиента на финансовата институция. Често при договаряне на кредитна линия на потребителя се предоставя кредитна карта, с която да извършва разплащанията си.

В зависимост от конкретния договор, една кредитна линия може да предоставя значителна гъвкавост под формата на различни кредитни инструменти, до които потребителят има достъп. Сред тях могат да бъдат:

  • Овърдрафт;

  • Револвиращ кредит;

  • Стандартен кредит;

  • Условен кредит и други.

В зависимост от това дали кредитната линия изисква депозирането на някаква гаранция от страна на кредитополучателя може да говорим за два вида кредитни линии:

  • Кредитна линия с гаранции – обикновено се облага с по-нисък лихвен процент, но пък изисква потребителят да предостави на финансовата институция гаранции под формата на притежавани активи или депозити. В практиката този вид кредитни линии се срещат относително по-рядко; 

  • Кредитна линия без гаранции – не изисква потребителят да декларира, че разполага със средства като гаранция.