Финансов речник

Дериват

Дефиниция на думата: (Дериват)

Дериватите са вид ценни книжа и форма на договор между две или повече страни, чиято стойност зависи от оценката на други активи, откъдето идва и наименованието им (“derive” означава „произтича“ на английски език). Много богата гама от активи биха могли да се използват като основа за определяне на стойността на дериватите, включително:

  • Валутите;

  • Борсовите или пазарните индекси;

  • Ценните книжа;

  • Всички останали видове инвестиционни активи;

  • Климатът и други.

Дериватите оформят едната от трите големи категории финансови инструменти. Затова не е учудващо, че пазарът на дериватите за 2018 г. се оценява на 1,2 квадрилиона долара; за сравнение, брутният вътрешен продукт на САЩ за същата година се равнява на малко под 20 трилиона долара. В съвременните финансови системи дериватите са инструмент от фундаментално значение, който спомага значително за нормалното протичане на глобалната търговия и се използва както като средство за предпазване срещу някои видове заплахи за инвеститорите, така и като лост за спекулативна търговия.

Примери за деривати

Обширен набор от инструменти се класифицират като деривати, като по правило техен обект са доставката на стоки в бъдеще и фиксиране също на бъдещи цени. Някои от тях са:

  •  Форуърдният договор;

  • Суапът;

  • Опцията;

  • Варантът;

  • Фючърсът и други.

Тези видове инструменти се търгуват както на борсите, така и извън тях, като втората категория продукти има по-голям дял в доларово изражение. На тези пазари оперират организации като инвестиционните банки, хедж фондовете, инвестиционните фондове и други.

Пазарите на деривати изискват по-малко капитал за търговия в сравнение с фондовите борси. Тъй като инвеститорите на първите могат да управляват много позиции с малко средства, пазарът на дериватите е със силен ливъридж. Затова при негативни за инвеститорите заходи, те са изложени на риск от сериозни загуби. Някои видове деривати изправят страните пред риск някоя от тях да не плати поетите задължения, затова понякога в търговията се изисква доказване на налични финансови гаранции.