Финансов речник

Актив (финансов)

Дефиниция на думата: (Актив (финансов))

Може да бъде всеки един ресурс с икономическа или финансова стойност. Притежателите на актива очакват да получат изгода от притежанието му или от спекулацията с него.