Финансов речник

Фиатни пари

Дефиниция на думата: (Фиатни пари)

 

Фиатните пари представляват наложено със закон платежно средство в рамките на определена територия, което се емитира от централна банка, без да е обезпечено от физически активи. Тяхното наименование идва от латинската дума „fiat”, която означава „определям“; т.е. те са избрани за пари от властите, а не от отделните индивиди. По отношение на основните си характеристики фиатните пари могат да се разглеждат като обратното на стоковите пари, които в исторически план са следствие от избора на отделните икономически агенти, а не са законово определени за пари от централната власт, и зад които стоят активи, например благородни метали. В действителност всички съвременни хартиени пари представляват фиатни пари, след като през 1971 г. щатският долар, последната свързана със златото валута, престава да бъде обезпечена чрез благороден метал.

От гледната точка на централните банки, фиатните пари имат някои предимства. Те могат да се емитират лесно, евтино и в достатъчни количества, така че да обслужват постигането на конкретни цели, преследвани от съответната централна банка (виж Европейска централна банка).

От гледна точка на икономиката като цяло обаче, фиатните пари исторически са се доказали като потенциален носител на сериозни опасности. Стойността на фиатните пари е следствие от факта, че те са напълно ликвидни, което води до тяхното търсене от страна на икономическите агенти. Все пак фиатните пари са застрашени от пълно обезценяване в случаите, при които индивидите извършват бягство към действителната стойност. Обикновено това се получава, когато доверието във валутата се срине, често в резултат на хиперинфлация, при което индивидите се насочват към активи, които запазват стойността си във времето по-добре. Класически пример за това е хиперинфлацията във Ваймарска Германия, макар че дори и по време на съвременните кризи често публиката увеличава търсенето на активи като благородните метали в очакване на понижаване на покупателната стойност на фиатните пари.

Неограниченото емитиране на нови фиатни пари също така може да доведе до кредитна експанзия и балони на пазарите.