Финансов речник

Ливъридж

Дефиниция на думата: (Ливъридж)

Ливъридж, познат още като „ефект на лоста“, е понятие, обозначаващо използването на заети ресурси, например на кредити или на емитиран нов дълг, за увеличаване на очакваните позитивни ефекти (например маржа на печалбата или възвръщаемостта на инвестицията) от дадена трансакция или инвестиционен проект. Целта е да се постигне много по-висока възвръщаемост от инвестицията, която не би била достижима без заетия ресурс. Ако обаче инвестицията не се увенчае с успех, инвеститорът все пак ще е длъжен да върне кредита, което означава, че ливъриджът внася по-висок риск в предприемаческото начинание и може да доведе до по-тежки загуби.

Пример за ливъридж:

Ще разгледаме двама инвеститори, които придобиват един и същ инвестиционен актив на стойност 1 млн. лв. с идеята да го продадат в бъдеще. Двамата използват различни стратегии: инвеститор А го придобива чрез ливъридж (тоест като заема средства), а инвеститор Б – изцяло чрез собствен капитал. Ако приемем, че лихвата по кредита за инвеститор А е 5%, то ето кой ще получи по-висока възвръщаемост при продажбата на актива за 1,1 млн. лв:

 

A

Б

Вложени собствени средства

100 000 лв.

1 000 000 лв.

Размер на кредита

900 000 лв.

0 лв.

Лихва по кредита

45 000 лв.

0 лв.

Продажна цена на актива

1 100 000 лв.

1 100 000 лв.

Печалба (след обслужване на кредита)

55 000 лв.

100 000 лв.

Възвръщаемост от инвестицията

55%

10%

 

Терминът ливъридж се отнася и за задлъжнялостта на фирмите под следните форми:

  • Финансов ливъридж

Показва съотношението между дълга и активите, от една страна, между дълга и собствения капитал, от друга, и между приходите преди облагане с данъци, такси и амортизации и дължимите лихви по кредити, от трета.

Финансовият ливъридж може да бъде повишен чрез емитиране на дългови инструменти с фиксирана доходност (например облигации или посредством изтегляне на кредит) от страна на компанията.

  • Оперативен ливъридж

Показва съотношението между постоянните разходи и общите разходи, от една страна, и между постоянните разходи и променливите разходи, от друга.

Чрез оперативен ливъридж компанията може да повиши възвръщаемостта си посредством увеличаване на постоянните си разходи.