Финансов речник

Рефинансиране

Дефиниция на думата: (Рефинансиране)

Рефинансирането е процесът, при който клиентът на финансова институция изтегля нов кредит при по-добри условия, за да обслужи предишен свой кредит, договорът за който е бил сключен при относително по-неблагоприятни за длъжника параметри. До рефинансиране може да се прибегне и когато кредитополучателят желае да „окрупни“ няколко получени кредита, като ги обедини в една обща полица, а също и в случаите, при които има нужда от средства, надвишаващи размера на първоначално договорения заем.

Въпреки че при рефинансирането се изтегля нов заем, кредитополучателите обикновено трябва отново да преминат през процедурата по кандидатстване за кредит, като често техният кредитният рейтинг се преоценява.

Съществуват множество фактори, които могат да доведат до нуждата от рефинансиране, включително изменения в лихвените проценти на пазарите или промяна на материалното състояния на кредитополучателя, например когато той желае да погаси задълженията си в по-краткосрочен план от първоначално договорения. Обикновено при процеса на рефинансиране целта е да се постигне подобрение в някое от следните условия по кредита или кредитите или в някаква комбинация от тях:

  • Лихвен процент

  • Срок на обслужване

  • Условия на обслужване (например месечна такса)

Съществуват няколко по-разпространени начина, по които се извършва рефинансирането:

  • Рефинансиране на лихвения процент – при него кредитът се предоговаря или се изтегля нов заем (значително по-често срещания вариант) при по-изгодна лихва или с по-добър времеви срок за кредитополучателя. Много често при тази форма на рефинансиране главницата остава непроменена. Ако кредитът е обезпечен и чрез някакъв актив, този вид рефинансиране обикновено не зависи от промяна в стойността на актива;

  • Рефинансиране на ипотека – потребителят изтегля нова ипотека, за да покрие съществуваща си. Често до това се стига в следствие на повишаване на стойността на ипотекирания имот или при нужда от допълнителни пари в брой от страна на потребителя. Във втория случай новата ипотека е с по-висока стойност от предхождащата я, но и често е при по-лоши условия;

  • Изплащане на част от задълженията – при този вид рефинансиране кредитополучателят изплаща накуп част от дълга си, срещу което получава по-изгодни условия за остатъка от него.