Финансов речник

Форуърден договор

Дефиниция на думата: (Форуърден договор)

Форуърдният договор е контракт, при който две страни се споразумяват за покупката или продажбата на активи, като параметрите на сделката (цената, на която ще се случи обменът, както и неговата дата) са договорени предварително, като по този начин се елиминира ценовата волатилност на търгувания актив. След встъпването в такъв вид сделка, търговията на актива задължително се случва, т.е. тя не може да бъде избегната както при опциите. Форуърдните договори се сключват между пазарните участници извън борсата, като те не са стандартизиран тип контракт. Също така, при тях сетълментът е еднократен, като се случва в края на договора. Тези две характеристики са едни от значимите разлики между форуърдните договори и фючърсите, които са стандартизиран тип контракт за бъдеща търговия на активи, сключващ се на борсата.

Предвид своите характеристики, форуърдният договор е широко използван както за хеджиране срещу бъдещи негативни ценови динамики за инвеститора, така и за спекулация. Същевременно улсовията по една форуърдна сделка не са публично достояние, защото по своята същност контрактът се сключва между страните участници и не преминава през клирингова къща. Именно това е и един от потенциалните източници на несигурност при форуърдните договори – отново за разлика от фючърсите, сделките по които в резултат на борсовия клиринг се случват гарантирано, в случая на форуърдите страните по контракта трябва да разчитат една на друга, че в датата на сетълмента условията ще бъдат изпълнени.

Ето как работи форуърдният договор:

Ако един земеделец е засадил царевица, от която очаква да получи 1000 тона продукция, но предвижда, че през следващия сезон цената на царевицата да се понижи, той може да е склонен да сключи форуърден договор, с който да гарантира, че ще реализира цялата си продукция от 1000 тона при предварително фиксирана цена. Ответната страна също може да е склонна да си гарантира предварително, че ще получи конкретен обем от царевица на определена дата, което може да го подтикне също да избере да сключи форуърден договор.

В крайна сметка, на избраната датата продавачът ще трябва да предостави на купувача споразумяното количество царевица, а купувачът е длъжен да прехвърли договорената сума. Първият ще спечели от сделката, ако стойността на царевицата на пазарите през този период наистина се понижи, а вторият – ако тя се увеличи. Именно от разликата между договорената цена на форуърдния договор и цените на пазарите се определя и стойността на контракта за всяка от двете страни. Ако цената за тон през периода до сетълмента наистина се понижи от например 500 лв. до 200 лв., тогава стойността на форуърдния договор за продавача ще е 300 лв. и обратното.