Финансов речник

Пазарен риск

Дефиниция на думата: (Пазарен риск)

Пазарният риск е заплахата за инвестициите или компаниите от неблагоприятни ценови динамики на определени активи или на пазарите като цяло. Пример за пазарен риск е например загубата на стойност в резултат на високи темпове на инфлация или увеличаването на месечната такса по кредит в резултат на повишаване на лихвите в икономиката. Особено в случаите, при които пазарният риск се отнася към цялото стопанство, е много трудно или дори невъзможно инвеститорите да се застраховат срещу него, тъй като в случаите на рецесии например стойността на голяма част от активите бива засегната.

Степента на опасност от настъпване на определено негативно събитие обикновено се калкулира посредством метода value-at-risk. Широко използван особено от финансовите институции, той е способен да покаже какъв е шансът от загуба на стойност на активите и колко точно те ще се обезценят във времето. Например чрез него може да се определи, че определени държавни ценни книжа имат 5% шанс да изгубят 10% от доходността си. Трябва да се има предвид обаче, че методът value-at-risk, макар и все още широко употребяван, не успя да предскаже важни икономически катаклизми, например срива на доходността от много видове финансови активи в началото на настъпването на Голямата рецесия през 2008 г.

В зависимост от своя обхват, пазарният риск се дели на две групи:

  • Системен риск – това е рискът от негативна промяна в пазарите изобщо или от лошо представяне на икономиката, неблагоприятна промяна на лихвените проценти или на други макроикономически индикатори, срещу които е относително трудно инвеститорите да се застраховат. Системният риск може да дойде не само от погрешни решения на властите, например в сферата на паричната политика или основния лихвен процент, но може да е функция и от представянето на определена организация, проблеми в която може да доведат до сриване на пазарите въобще. Пример за такава например е Lehman Brothers, с чийто фалит започна Голямата рецесия;

  • Несистемен риск – несистемният риск е със значително по-ограничен обхват, като обикновено се приема, че включва рискови фактори, които се наблюдават в рамките на един отрасъл на икономиката. За разлика от системния риск, тук различните организации или пазарни участници могат относително по-лесно да се застраховат срещу настъпването на несистемен риск чрез различни стратегии за хеджиране, например чрез изграждане на диверсифицирано инвестиционно портфолио.

Според източника на заплахата, подвидовете пазарен риск могат да бъдат:

  • Валутен риск

  • Лихвен риск

  • Стоков риск