Финансов речник

Спот цена

Дефиниция на думата: (Спот цена)

Спот цената е цената, която пазарен играч заплаща, за да получи определен актив на борсата на момента, като обменът на търгуваната стока и парите се случва незабавно.

За разлика от форуърдните и фючърсните договори и опциите, спот цените обикновено не са статични, а се изменят непрекъснато. Именно спот цените са това, чрез което се представя стойността на един актив на пазарите. Например когато в медиите се посочи, че цената на тройунция злато на Нюйоркската стокова борса е 1 496,25 долара се представя неговата спот цената. Все пак спот и фючърсните цени не са напълно несвързани, тъй като спот цените служат за база за определяне на стойността на активите в бъдеще, като към тях се прибавят различни фактори (включително някои видове риск, очакваните промени в предлаганите и търсените количества от отделните пазарни агенти и т.н.). Тази връзка е от особено значение в съвременната икономика, като се има предвид колосалния размер на пазара на деривативни инструменти в света.

В зависимост от съотношението на фючърсните цени спрямо спот цената, може да се говори за:

  • Контаго – цената на фючърсите е по-висока от тази на текущия пазар;

  • Бекуърдейшън – цената на фючърсите е по-ниска от тази на спот пазара, което индикира, че търсенето е по-високо от текущото предлагане.