Финансов речник

Дисконтова норма

Дефиниция на думата: (Дисконтова норма)

Дисконтовата норма може да се използва като термин за няколко различни неща:

  • Дисконтова норма на бъдещите парични потоци

Този анализ показва колко е сегашната стойност на определен актив спрямо неговата бъдеща такава. Може да се приеме, че дисконтирането му е обратния процес на олихвяването. Затова дисконтовата норма е от много голямо значение за много видове инвеститори при взимането на решение къде да вложат средствата си.

Как се дисконтира сегашната стойност на бъдещ актив

При олихвяването на един заем например, кредитополучателят знае, че ако лихвеният процент е в размер на, например, 10% и заемът е от 1000 парични единици, след изтичането на една година той ще получи 1100 парични единици. Дисконтирането е обратният процес. Ако се очаква един актив или инвестиционен проект да донесе 1100 парични единици след една година и цената на инвестираните средства през този период е 10%, то може да се определи, че неговата сегашна стойност е 1000 парични единици.

Тази калкулация е лесна, когато лихвените проценти са известни. В случая на определянето на дисконтовата норма на един бизнес обаче тя не винаги е предварително зададена. Затова инвеститорите могат да използват като ориентир други финансови инструменти, които носят определена доходност (например лихвите по корпоративните облигации), за да се ориентират с какъв процент да определят дисконотвата си норма.

  • Дисконтова норма на кредитите, отпускани от Федералния резерв

Финансовите институции могат да изтеглят краткосрочни заеми под формата на репо сделки. Но в САЩ понякога те предпочитат да прибягнат до Федералния резерв като източник на финансиране на операциите си. Тези случаи обикновено са свързани с проблемни ситуации за банките, например понижена ликвидност или дори възможност за настъпване на банкрут. Тогава лихвените проценти на откритите пазари може да са твърде високи, правейки заемането на средства от други банки невъзможно.

Затова за краткосрочно финансиране те могат да се насочат към централната банка, от която да получат необходимите им средства. В този случай се прилага дисконтовата норма, определена от самия Федерален резерв. За да може да постигне нужния резултат – например спасяването на една банка, тази дисконтова норма обикновено е значително по-ниска от пазарната.