Финансов речник

Хиперинфлация

Дефиниция на думата: (Хиперинфлация)

Хиперинфлацията представлява увеличаване на цените на стоките и услугите в една икономика, измерени чрез индексът на потребителските цени, от повече от 50% на месечна база. Респективно хиперинфлацията се преустановява, когато темпът на покачване на цените спадне под 50% на месец.

Ефекти върху икономиката

Хиперинфлацията винаги е сериозна предпоставка за много тежки икономически последици, независимо от причината за нейното настъпване. Обикновено по време на периоди на хиперинфлация се наблюдава скоростно увеличаване на фалитите и безработицата и срив на стандарта на живот. Причината за това е понижаването на покупателната способност, което исторически никога не е било съпровождано със същия темп на нарастване на заплатите. Дори обратното, благодарение на ръста на броя на безработните все повече хора изпитват спад на номиналните си доходи, докато при реалните се наблюдава тотален срив.

Вносът на стоки и услуги в икономика, преминаваща през хиперинфлация, е силно затруднен заради увеличаването на тяхната реална цена за местните индивиди и бизнеси. В някои исторически сценарии това е допринасяло дори и за затруднения при набавяне на хранителни продукти.

По време на хиперинфлация често се наблюдават дефицити на стоки, включително и на такива от първа необходимост, поради невъзможността много от тях да бъдат закупени в резултат на спадащия реален стандарт на живот и заради огромния брой фалити. Хиперинфлацията унищожава и всички форми на спестявания, включително и индивидуалните пенсионни вноски, тъй като тяхна реална покупателна способност е подрината.

Примери за хиперинфлация

Класически пример за хиперинфлация е Ваймарска република (Германия) в самото начало на 20-те години на миналия век. През януари 1920 г. цените нарастват с почти 60%, а по време на втория етап на хиперинфлацията, случил се между август 1922 г. и декември 1923 г., тя е абсолютно неудържима. През някои месеци цените са нараствали с 3 250 000 000%, като на практика са се удвоявали на всеки два дни.

Причини за хиперинфлацията

Най-честата причина за настъпване на хиперинфлация е паричната политика от страна на централните банки, по-конкретно безконтролното печатане на пари. Това може да се случи поради много фактори – война, високо равнище на правителствения дълг и т.н. По-рядко хиперинфлация може да настъпи в резултат на липса на търсене на една валута на международните пазари. Все пак една вече случваща се хиперинфлация може да бъде допълнително влошена поради този феномен.