Финансов речник

Скорост на парите

Дефиниция на думата: (Скорост на парите)

Скоростта на обращение на парите е теоретична концепция, популяризирана най-вече от представителите на Монетаристката икономическа школа, която измерва темпът, с който паричните потоци се движат в икономиката; т.е. колко пари се изразходват в една система за определено количество време. Най-често за калкулацията на тази величина се използват паричните агрегати М1 или М2, които се съпоставят с брутния вътрешен продукт за годината.

Изчисляване на скоростта на парите

Формулата, чрез която се измерва скоростта на парите, е:

V = PQ / M

Където:
V – скорост на парите;
М – общото количество пари в дадената система;
PQ – брутният вътрешен продукт.

Пример за скоростта на парите

Ако в една икономика има само двама души – обущар и фермер и първият купи от втория ябълки за 100 лева, а вторият плати 100 лв. за нов чифт обувки, то скоростта на парите за конкретния период в тази затворена система ще е 200, въпреки че в нея има само 100 лв. Това е така, защото едни и същи пари могат да се използват за осъществяването на множество транзакции.

Критика на скоростта на парите

Според някои икономисти чрез измерване на скоростта на парите може да се установи здравето на една икономика. Тяхната концепция е, че колкото по-бързо се случва по-голямо количество сделки, толкова повече расте благосъстоянието, заради високия темп, с който сделките се случват. Освен това те допускат, че скоростта на парите може да окаже въздействие за измерване на покупателната способност и цената на парите, като се допуска, че те зависят от темпа, с който парите сменят собствеността си. Само че това не може да е така, защото цените не се изменят директно спрямо общото количество на паричното предлагане, тъй като никога не достига до всички сфери на икономиката едновременно.