Финансов речник

Клиринг

Дефиниция на думата: (Клиринг)

Клирингът е процесът на сключване на финансови сделки, който гарантира, че всички условия по един контракт, включително изплащането на неговата стойност и доставката на предварителното определеното количество и качество от един актив, ще бъдат осъществени. Като такъв, клирингът е от решаващо значение за функциониране на финансовите пазари както в миналото, така и в настоящето.

Обикновено услугата клиринг се осъществява от отделна страна, често наричана клирингова къща, която по презумпция следва да е неутрална спрямо двете страни, встъпили в контракт.
За да осигури правилното протичане на финансовите операции, клиринговата къща може да изиска от двете страни гаранции, удостоверяващи, че всяка от тях разполага с договорените активи или с фючърси за тях. Нещо повече, при много сделки двете страни не встъпват в преки отношения една с друга, а ги уреждат чрез клиринговата къща. Ефектът от това върху пазарите е улесняване на процеса, увеличаване на сигурността по транзакциите и ускоряване на скоростта, с която търговията може да се извършва.

Пример за клиринг

Клиринговите къщи са широко разпространени на всички фондови борси по света. Тяхната роля е да гарантират, че търговците притежават достатъчно средства, за да извършат определената операция. Именно клиринговата къща е пазарният участник, който удостоверява, че един трейдър ще изплати сумата на ценните книжа, които някой иска да продаде. Обратното също е вярно – клиринговата къща гарантира, че продавачът е собственик на определен брой ценни книжа.

Клиринговите къщи са особено важни при търговията на фючърси, тъй като при тях предварително договорените условия се случват в някакъв бъдещ период от време, което потенциално би могло да повиши риска едната страна да е неспособна да достави съответните активи.

За услугите си, клиринговите къщи начисляват клиринг такса.