Финансов речник

Обратно изкупуване - репо

Дефиниция на думата: (Обратно изкупуване - репо)

Обратното изкупуване на активи, най-вече на ценни книжа, е краткосрочен или свръхкраткосрочен (с падеж на следващия ден) вид финансова операция и форма на кредитиране, при която една институция, И1, продава на друга, И2, определен актив. На предварително договорена дата и по предварително договорена (обикновено по-висока) цена И2 я продава обратно на И1. Ценовата разлика на практика може да се разглежда като лихвения процент по сделката.

Много често сделките по обратно изкупуване се извършват с държавни ценни книжа, като това е особено вярно за съкровищните бонове на САЩ. Друг пазарен сегмент, на който се наблюдава този вид операции, е междубанковото кредитиране. При него финансовите институции заемат средства с изключително кратък падеж, за да финансират текущите си операции. Репо сделки се осъществяват изключително често и от централните банки. Чрез тях те осигуряват краткосрочна ликвидност на търговските банки в икономическата система. Този пазарен сегмент е толкова важен, че когато през октомври 2019 г. лихвеният процент по репо сделките в САЩ се изстреля от 2 до 10% в рамките на един търговски ден, Федералният резерв на страната обеща, че инжектира по 60 млрд. долара месечно в тази форма на кредитиране.

Много често залог по сделката е самият актив, който става обект на репо. Например в случая на обмена на съкровищни бонове, самите държавни ценни книжа са залог по сделката. Това позволява лихвените проценти по репо сделките обикновено да са относително ниски, тъй като те се разглеждат като сигурна форма на кредитиране.

Сделките с обратно изкупуване още се наричат „репо“, което идва от английското repurchase agreement, означаващо именно „сделка с обратно изкупуване“.

Видове репо

  • Директно репо – при него две страни се съгласяват на условията, по които сделката ще осъществи, и извършват обмяната на актива;
  • Репо с трета страна – при него клирингова къща действа като посредник между двете страни, извършващи репо. Тя действа като гарант за изплащането на контракта;
  • Репо със специална доставка – този вид репо изисква гаранция под формата обикновено на облигации. Не е често срещана.