Финансов речник

Монетизиране на дълга

Дефиниция на думата: (Монетизиране на дълга)

Air BNB cleaning Монетизирането на публичния дълг представлява емитирането на държавни ценни книжа от съответния правителствен орган (в България това е Министерството на финансите, а в САЩ – държавната хазна например) и изкупуването им от централната банка. Обикновено в днешно време за извършването на такава транзакция централните банки използват новонапечатани пари.


Чрез този процес се постигат няколко ефекта едновременно:

  • Поддържа се лихвата по държавните ценни книжа на относително ниско равнище – това позволява на властите да се финансират при по-изгодни условия на международните пазари и поддържа разходите по обслужването на дълга по-малки, отколкото биха били иначе. 
  • Осигурява се евтино финансиране на правителствените разходи – в икономиките, в които централните банки имат способността да печатат пари по свое усмотрение, тези финансови институции винаги могат да осигурят финансови средства за властите и в много места, включително САЩ, Китай, Япония и еврозоната, го правят;
  • В случаите, при които за монетизиране на дълга се използват новонапечатани от централната банка пари, правителствените разходи подпомагат инфлирането на валутата.

Монетизирането на дълга е потенциално опасен за публичните финанси процес, тъй като той позволява значително увеличаване на правителствения бюджет, което едновременно с това понижава рисковия профил на съответната държава на международните пазари. По този начин монетизирането на дълга създава морален риск в системата – политиците знаят, че имат лесен източник на финансиране, който не зависи от фискалната политика. Резултатът от това е по-безотговорно разходване на повече средства и увеличаване на съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт, което в съвременната глобална икономика вече е хроничен проблем.