Финансов речник

Федерален резерв

Дефиниция на думата: (Федерален резерв)

Федералният резерв е централната банка на САЩ. Той е основан със Закона за Федералния резерв, приет в края на 1913 г., който му осигурява монопол върху осъществяването на паричното предлагане в страната, регулаторни функции в цялата банкова система и възможност да действа като кредитор от последна инстанция – правомощия, които финансовата институция осъществява и до днес.

Федералният резерв не е първата централна банка в САЩ, като през годините държавата неколкократно се опитва да създаде институция, чрез която да контролира паричното предлагане, кредитирането към правителството на централно и местно равнище и да регулира финансовия сектор. Тези опити преди това се оказват неуспешни, до голяма степен поради факта, че създадените институции извършват политики на кредитна експанзия, които водят до повтарящи се цикли на бумове и депресии.

Понастоящем мандатът (т.е. основните цели, които се опитва да постигне) на Федералния резерв включва две основни задачи:

  • Максимална заетост в икономиката – централната банка си е поставила задачата да извършва такива парични политики, които подпомагат увеличаването на броя на работещите в САЩ;
  • Стабилни цени – по време на срещата си през януари 2012 г., Федералният комитет за откритите пазари (Federal Open Market Committee или FOMC) си постави за цел постигане на близо до, но малко под, годишна инфлация от 2%. Тя се измерва посредством индекса на потребителските цени. Централната банка ще се опита да я постигне в рамките на дългосрочен период от време.

Основни функции на Федералния резерв

Инструментите, чрез които централната банка на САЩ може да постигне мандата си, включват:

  • Определяне на паричното предлагане – Федералният резерв на практика е печатницата за пари на страната, което е изключително важна функция;
  • Определяне на основните лихвени проценти – чрез своите политики централната банка е в състояние да спре или да генерира кредитна експанзия от страна на търговските банки, опериращи в САЩ, съответно като увеличи или понижи основните лихвени проценти;
  • Регулации във финансовия сектор – на практика Федералният резерв е крайният арбитър, задаващ правилата, според които целият банков сектор в страната оперира;
  • Кредитиране на правителството и други институции – централната банка активно участва на кредитния пазар както чрез закупуване на съкровищни бонове, емитирани от хазната, така и чрез инжектиране на средства в различни сегменти на пазара, например в неговия репо сегмент;
  • Опериране на платежните системи в САЩ.