Финансов речник

Парично предлагане

Дефиниция на думата: (Парично предлагане)

Всички пари в една икономическа система представляват паричното предлагане в една страна. Това включва както физическите пари, които циркулират в стопанството, така и депозитите, различните видове спестовни сметки и паричните заместители. Паричното предлагане в една държава е от решаващо значение за нейната икономика, защото количеството пари в обращение е един от основните фактори, който влияе върху общото равнище на цените. Например чрез увеличаването на количеството фиатни пари в обращение (т.е. чрез инфлирането на валутата), централната банка по всяка вероятност ще понижи нейната покупателна способност, тъй като количеството пари ще нарасне спрямо количеството стоки и услуги. Това ще доведе до необходимостта да се използва по-голямо количество пари, за да се закупи същият брой стоки и услуги както преди.

Видове парично предлагане

Икономистите разглеждат няколко различни вида парично предлагане, за да измерят както отделните елементи, формиращи общото парично предлагане, така и него самото. Всяка следващата категория тук включва в себе си и активите, които се разглеждат в предишната. В зависимост от конкретните измерители, които се включват в тях, видовете парично предлагане биват:

  • М0 и М1 – това са физическите пари в обращение и активите, които моментално могат да бъдат обърнати в пари в брой. Тези две категории се наричат „тесни пари“;
  • М2 – към предходните две категории се добавят и краткосрочните депозити;
  • М3 – дългосрочните депозити;
  • MZM – финансови активи, които могат да се продадат на момента.

Разбивката на категориите парично предлагане може да предостави важна информация както за състоянието на икономиката, така и за желанията на политиците, когато централната банка има възможност да определя еднолично паричното предлагане. Това важи например за Европейската централна банка, Федералният резерв, Банката на Япония и Народната банка на Китай. Например покачване на М2 и М3 може да покаже, че потребителите и бизнесите са скептични за растежа на стопанството и предпочитат да съхраняват парите си, вместо да ги инвестират или да потребяват на момента.