Финансов речник

Паритет на покупателната способност

Дефиниция на думата: (Паритет на покупателната способност)

Паритетът на покупателната способност (ППС) е индикатор, който позволява да се извърши коректна оценка на стандарта на живот в две отделни страни. Това се постига чрез измерването на покупателната способност на две валути спрямо една и съща кошница от продукти или чрез сравняване на възможността им да се закупи един и същ продукт. Колкото по-обхватна е кошницата, която се използва за измерването на паритета на покупателната способност, толкова по-точен е анализът, макар че в теорията и практиката се използват и едни и същи стоки.

Данни за паритета на покупателната способност се публикуват ежегодно от различни международни организации, макар че най-широко използвани са резултатите на Световната банка. Въз основа на тях различни организации правят прогнози за икономическото развитие на отделните страни и за пазара на потребителски стоки.

Индекс на хамбургера

Тъй като някои компании доставят хомогенни продукти на всички пазари, на които оперират, те могат да бъдат използвани за изчисляване на паритета на покупателната способност. Пример за такъв продукт са хамбургерите на McDonald’s, които са с до голяма степен стандартизирано качество. Това позволява да се сравни колко от тях могат да се купят със съответна сума от две или повече валути и въз основа на резултатите да се направи сравнение за стандарта на живот в двете страни.

Например, ако 1 лв. позволява да се купи 1 хамбургер в България, а 1 евро – два хамбургера в Белгия, използвайки само този продукт може да се заключи, че стандартът на живот е горе-долу сходен (тъй като 1 лв. = 0,51 евро).